พระราชหัตถเลขา ที่ 48/73 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2557

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ที่ ๔๘/๗๓พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันที่ ๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
ตราพระบรมราชโองการ
ตราพระบรมราชโองการ
ถึง ประธานกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฏราชกุมาร ได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฏราชกุมาร เป็นลายลักษณ์อักษรว่า ขอพระราชทานกราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว พระราชทานพระบรมราชานุญาต และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฏราชกุมาร ขอพระราชทานเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) เพื่อพระราชทานให้ใช้ในการดำรงชีพและดูแลครอบครัวต่อไปนั้น อนุญาต

  • ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
  • พลเอก
  • นายกรัฐมนตรี

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้เป็นสาธารณสมบัติ เพราะเนื้อหาทั้งหมดเป็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาธารณะ และหาผู้สร้างสรรค์แท้ ๆ ไม่ได้ ทำให้ขาดคุณสมบัติในการมีลิขสิทธิ์