พระวรสารนักบุญลูกา

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)

พระธรรมลูกา หรือ พระวรสารนักบุญลูกา (Gospel of Luke)
หรือเรียกย่อว่า ลูกา (Luke) ใช้อักษรย่อว่า "ลก"

เป็นคัมภีร์ลำดับที่ 3 ในพระคริสตธรรม ภาคพันธสัญญาใหม่ และเป็นลำดับที่ 3 ในหมวดพระวรสารกฎบัตร

พระวรสารนักบุญลูกา มีทั้งหมด 24 บท อาจสรุปตามเนื้อหาออกเป็น 3 ช่วง

  • บทที่   1 -   9   ว่าด้วย ที่มาของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา ประสูติการและพระวัยเยาว์ การทรงรับบัพติศมา พระกิจการในกาลิลีซึ่งทรงเรียกสาวกและเลือกอัครสาวก
  • บทที่ 10 - 18   ว่าด้วย การทรงส่งอัครสาวกออกประกาศ การทรงเทศนาและรักษาระหว่างเส้นทางไปเยรูซาเล็ม
  • บทที่ 19 - 24   ว่าด้วย การคัดค้านพระเยซูในเยรูซาเล็ม การตรึงกางเขน การฟื้นพระชนม์จากความตาย

อ้างอิง[แก้ไข]

ดูเพิ่ม[แก้ไข]

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาใหม่
พระวรสาร มัทธิว · มาระโก · ลูกา · ยอห์น
ประวัติศาสตร์ กิจการ
จดหมายของเปาโล โรม · 1 โครินธ์ · 2 โครินธ์ · กาลาเทีย · เอเฟซัส · ฟิลิปปี · โคโลสี · 1 เธสะโลนิกา · 2 เธสะโลนิกา · 1 ทิโมธี · 2 ทิโมธี · ทิตัส · ฟีเลโมน · ฮีบรู
จดหมายอื่น ยากอบ · 1 เปโตร · 2 เปโตร · 1 ยอห์น · 2 ยอห์น · 3 ยอห์น · ยูดา
พยากรณ์ วิวรณ์
ดูเพิ่ม   พันธสัญญาเดิม