ภาพเมืองไทย/คำนำ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คำนำ

ชาติไทยเปนชาติไหย่ มีหลักถานไนประวัติสาตรมาหลายพันปี และไนปัจจุบัน ไทยก็ยังดำรงความเปนชาติและความเปนเอกราชหยู่ด้วยดี ทั้งนี้ อาสัยที่ไทยเปนชาติมีรากถานทางวัธนธัมสูงมาแล้วแต่ครั้งอดีต และสามถปรับปรุงวัธนธัมดั้งเดิมไห้สมานสอดคล้องกับวัธนธัมของโลกได้ตามยุคสมัยและสถานะการน์เปนหย่างดี เพื่อประโยชน์แห่งความถาวรของวัธนธัมไทย รัถบาลจึงได้ตราพระราชบัญญัติวัธนธัมแห่งชาติ พุทธสักราช 2485 ขึ้นไว้ เปนการวางรากถาน บำรุง เทอดทูน และกะทำไห้แพร่หลายดียิ่งขึ้นตามกาลสมัยอีกด้วย

ไนงานฉลองวันชาติ พุทธสักราช 2486 พนะท่าน จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัถมนรี ปรารภถึงการจะเผยแพร่วัธนธัมไทยไว้ไห้เปนเกียรติปรากต จึงกำหนดการพิมพ์หนังสือชุด "วัธนธัมไทย" นี้ขึ้น ไห้ส่วนราชการทุกกะซวงเรียบเรียงเรื่องอันเกี่ยวกับวัธนธัมไทยตามหน้าที่และความสันทัด โดยมอบไห้สำนักนายกรัถมนตรีทำหน้าที่จัดพิมพ์

หนังสือชุด "วัธนธัมไทย" นี้มีเรื่องเกี่ยวกับวัธนธัมของไทยไนทุกสาขา เปนต้นว่า ไนด้านวัธนธัมทางกิจการจัดปกครองประเทสบ้านเมือง ก็มีเรื่องประวัติสาตรไทย วัธนธัมทางการสาล วิวัธนาการของเครื่องอาวุธไทย ทัพบก ทัพเรือ และทัพอากาส ประวัติการทูต เรื่องของกสัตร ราชูปโภค พระราชถาน ไนด้านวัธนธัมทางระเบียบประเพนีและความเปนหยู่ของประชาชน มีเรื่องชีวิตไนครัวเรือนไทย การเล่นพื้นเมือง บ้านไทย สวนไทย กิลาไทย หลักวีระธัมของชาติ ไนด้านวัธนธัมทางสิลปกัมและวรรนกัม มีเรื่องการดนตรี ละคอนไทย ลายไทย เครื่องเงิน เครื่องทอง เครื่องปั้นดินเผา ไม้ดัด สิ่งของไนพิพิธภันท์ ไนด้านวัธนธัมทางการสึกสา การสาสนา และสิลปกัมไนพุทธสาสนา มีเรื่องพุทธสาสนาไนประเทสไทย พระพุทธรูป วัด สมุดไทย ตู้พระธัม การสึกสา ของเล่นเด็ก ไนด้านวัธนธัมทางการอาชีพและการครองชีพแต่โบรานสมัยจนปัจจุบัน มีเรื่องประวัติการค้าทางเรือสำเพา การทำนา การลงแขก การทอผ้า ลายผ้า ยานพาหนะทางบกทางน้ำ และยังมีเรื่องเกี่ยวกับความงามความอุดมสมบูรน์ของประเทสบ้านเมืองไทย ได้แก่ เรื่องภาพเมืองไทย ไม้สัก สวนผัก ดอกไม้ไทย กล้วยไม้ เขา

บันดาเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ประมวนเข้าเปนหนังสือชุดเผยแพร่วัธนธัมของไทย สำนักนายกรถัมนตรีหวังว่า หนังสือชุดนี้จะเปนสักขีพยานของวัธนธัมไทยที่มีมาแล้วแต่กาลก่อน ที่คงรักสาไว้ได้หยู่ไนปัจจุบันนี้ และที่จะได้ปรับปรุงไห้สมกับความผันแปรของกาลสมัยไนอนาคต เปนหลักมรดกของชาติไทยสืบไป

สำนักนายกรัถมนตรี
24 มิถุนายน 2486