มาร์ชยุวชนทหาร

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
  • คำร้อง: พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ
  • ทำนอง: พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ
หมายเหตุ

เพลงประจำเหล่ายุวชนทหาร ซึ่งเป็นองค์กรเยาวชนที่รัฐบาลสยามได้จัดตั้งขึ้นเพื่อฝึกหัดวิชาทหารสำหรับการป้องกันประเทศในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2477 - 2490

ยุวชนทหาร ยุวชนทหาร
เราจะตายเพื่อไทย ในเมื่อใครรุกราน
ยุวชน ชาวไทย ฝ่ายทหาร ชาติต้องการ ยอมสละ ได้ทั้งสิ้น
พบศัตรู เราต้องสู้ กู้แผ่นดิน รักษาถิ่น ผองไทย ให้ไพบูลย์
ยุวชนทหาร ยุวชนทหาร
เราจะตายเพื่อไทย ในเมื่อใครรุกราน
อันชีวิต ร่างกาย ไม่ถนอม แต่ชาติไทย จะไม่ยอม ให้ดับสูญ
ยามสงบ เตรียมรบ ให้พร้อมมูล เพื่อเทิดทูน เกียรติไทย ไว้ให้ดี
ยุวชนทหาร ยุวชนทหาร
เราจะตายเพื่อไทย ในเมื่อใครรุกราน
ยุวชนทหาร ยุวชนทหาร
เราจะตายเพื่อไทย ในเมื่อใครรุกราน
  • หมายเหตุ: ท่อนประสานเสียงยังมีร้องอีกแบบหนึ่งเป็น "ยุวชนทหาร ยุวชนทหาร เราจะตายเพื่อสยาม ในเมื่อยามต้องการ"

ดูเพิ่ม[แก้ไข]


งานนี้เป็นสาธารณสมบัติ เพราะลิขสิทธิ์หมดอายุแล้ว ตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งบัญญัติว่า

  "มาตรา ๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  ในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วม และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย
  ถ้าผู้สร้างสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์ร่วมทุกคนถึงแก่ความตายก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนั้น ให้ลิขสิทธิ์ดังกล่าวมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
  ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

  มาตรา ๒๐ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝงหรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
  ในกรณีที่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ให้นำมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม"