รตนัตตยัปปภาวสิทธิคาถา

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ โลกานัง อะนุกัมปะโก
เวเนยยานัง ปะโพเธตา สันติมัคคานุสาสะโก ฯ
สวากขาโต อุตตะโม ธัมโม โลกานัง ตะมะทาละโก
นิยยานิโก จะ ทุกขัสมา ธัมมะจารีนุปาละโก ฯ
สุปะฏิปันโน มะหาสังโฆ โลกานัง ปุญญะมากะโร
สีละทิฏฐีหิ สังสุทโธ สันติมัคคะนิโยชะโก ฯ
อิจเจตัง ระตะนัง เสฏฐั โลเก สะระณะมุตตะมัง
ปะนิกขะกานะ ธีรานัง ญาณะสัญจาระณักขะมัง ฯ
ยัสสะ โลกัง ปะภาเสติ อาตะโปวะ ตะโมนุโท
ทัยยะเทโส อิมคัมมะ เขมะมัคคัปปะโชตะนัง
สันติสุเข ปะติฏฐาติ อิสสะโร สาตะตัง ฐิโต ฯ
อัคคะเมตัง ติระตะนัง คะรุง กุตวานะ รักขิตัง
ธะชัง กัตวา ปะเทสัสสะ ทัยยะเทสนะ อุทธะตัง ฯ
นีติปัญญัตติการายะ สะทิฏฐิยา ปะกุพพะเน
ธัมมะนุญญัง วะ รัฏฐัสสะ รัฏฐานัง สิทธิทายะกัง ฯ
เอวัง สาสะนะกิจเจสุ สังฆัง กัตวานะธิสสะรัง
ปะสิชณะนันติทัง พุทธะ- สาสะนัสสะ ปะสาสะนัง
เอวัง ปะสาสะนุปาเยนะ ถิรัง ติฏฐะติ สาสะนัง ฯ
ระตะนัตตะยานุภาเวนะ ระตะนัตตะยะเตชะสา
ทัยยะชาติ วิโรเจตุ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา
อิทธิง ปัปโปตุ เวปุลสัง วิรุฬหิง จุตตะริง สะทา ณ
จิรัง ติฏฐะตุ โลกัสมิง สัมมาสัมพุทธะสาสะนัง
ทัสเสนตัง ภัพพะสัตตานัง อัญชะสัง วะ วิสุทธิยา ฯ
จิรัญชีวะตุ ทีฆายุ ทัยยานัง ธัมมะขัตติโย
วัณณะวา พะละสัมปันโน นิรามะโย จะ นิพภะโย ฯ
รัฏฐัสสะ ธัมมะนุญญัญจะ จิรัง ติฏฐะตุ โสตถินา ฯ
ระตะนัตตะยัปปะภาเวนะ วุฑฒิยาสา สะมิชฌะตุ
ทัยยานัง รัฏฐะปาลีนัง สัพพะสิทธิ สะทา ถิรัง ฯ
ชะยะมัตถุ จะ ทัยยานัง วุฑฒิ สันติ นิรันตะรัง
ปะวัฑฒะตัง จะ ภิยโยโส ธะนุฏฐาเนนะ สัมปะทาติ ฯ