ระเบียบกระทรวงธรรมการ เรื่องการแต่งกายนักเรียน

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ระเบียบกระทรวงธรรมการ
เรื่องการแต่งกายนักเรียน
__________


ด้วยกระทรวงศึกษาธิการเห็นเป็นการสมควรที่จะวางระเบียบควบคุมการแต่งกายของนักเรียนในโรงเรียนรัฐบาล, โรงเรียนราษฎร์ที่กระทรวงธรรมการรับรองวิทยฐานะแล้ว และโรงเรียนราษฎร์ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงธรรมการ เพื่อให้การแต่งกายเป็นไปตามระเบียบเดียวกันทุกโรงเรียน เหมาะสมกับวัยและสภาพของนักเรียน จึงได้วางระเบียบดังต่อไปนี้

๑. ฉะเพาะนักเรียนชายให้ตัดผมสั้น ข้างหน้าและกลางศีรษะยาวไม่เกิน ๔ เซนติเมตร์ ชายผมรอบศีรษะตัดเกรียนชิดผิวหนัง

๒. ห้ามดัดผม ไว้เล็บ แต่งเล็บ ทาเล็บ แต่งคิ้ว ทาขอบตา ทาริมฝีปาก แต้มไฝ และตกแต่งหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของหน้าด้วยแป้งสี ฝุ่นสี หรือน้ำมันสีใด ๆ ทั้งสิ้น

๓. นักเรียนสตรีจะต้องสวมเสื้อหลวมตัว ที่เอววัดจากเข็มขัดออกมาข้างซ้ายและข้างขวาห่างไม่ต่ำกว่าข้างละ ๕ เซ็นติเมตร์

๔. ถ้าปรากฎว่านักเรียนคนใดฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้โรงเรียนสั่งนักเรียนผู้นั้นพักการเรียนจนกว่าจะได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ การสั่งพักการเรียนให้โรงเรียนแจ้งเหตุให้ผู้ปกครองทราบด้วย

๕. ให้ยกเลิกระเบียบหรือคำสั่งใด ๆ ที่ขัดกับระเบียบนี้

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๒ เป็นต้นไป

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๘๒
สินธุ สงครามชัย
รัฐมนตรี.


เอกสารอ้างอิง[แก้ไข]

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ (2)ศธ.4/24 เรื่องระเบียบกระทรวงธรรมการ เรื่องการแต่งกายนักเรียน