ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการทำหรือใช้เครื่องหมายครุฑพ่าห์ในราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)


ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี


ว่าด้วยการทำหรือใช้เครื่องหมายครุฑพ่าห์ในราชการ


พ.ศ. ๒๕๔๔

โดยที่พระราชบัญญัติเครื่องหมายครุฑพ่าห์ พ.ศ. ๒๕๓๔ กำหนดให้การทำหรือใช้เครื่องหมายครุฑพ่าห์ในราชการเป็นไปตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายครุฑพ่าห์ พ.ศ. ๒๕๓๔ คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ข้อ ๑

ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการทำหรือใช้เครื่องหมายครุฑพ่าห์ในราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔"


ข้อ ๒

ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป[1]


ข้อ ๓

ในระเบียบนี้

"หน่วยงานของรัฐ" หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และหมายความรวมถึง หน่วยงานอื่นใดของรัฐซึ่งเป็นราชการ แต่ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจ

"การทำเครื่องหมายครุฑพ่าห์" หมายความว่า การทำขึ้นซึ่งองค์ ภาพ รูป หรือสัญลักษณ์เครื่องหมายครุฑพ่าห์

"การใช้เครื่องหมายครุฑพ่าห์" หมายความว่า การนำเครื่องหมายครุฑพ่าห์ไปใช้ในราชการ และหมายความรวมถึง การนำเครื่องหมายครุฑพ่าห์ที่ทำขึ้นไปใช้ในราชการด้วย


ข้อ ๔

หน่วยงานของรัฐจะทำเครื่องหมายครุฑพ่าห์ขึ้นได้ จะต้องทำตามที่มีกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ประกาศ หรือระเบียบกำหนดให้ใช้เครื่องหมายครุฑพ่าห์ในเรื่องหรือการนั้น โดยการทำเครื่องหมายครุฑพ่าห์ ให้หน่วยงานของรัฐทำตามแบบของสำนักพระราชวัง


ข้อ ๕

ให้หน่วยงานของรัฐใช้เครื่องหมายครุฑพ่าห์ในราชการ หรือใช้ตามที่กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ประกาศ หรือระเบียบว่าด้วยการนั้นกำหนด

การใช้เครื่องหมายครุฑพ่าห์ตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐคำนึงถึงความเหมาะสม ความเรียบร้อย และความสมควรหรือมิสมควรในการใช้ การติด หรือการประดับเครื่องหมายครุฑพ่าห์ซึ่งเป็นตราแผ่นดินชนิดหนึ่งและเป็นที่เคารพนับถือว่าเป็นของสูง


ข้อ ๖

ให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับการทำหรือใช้เครื่องหมายครุฑพ่าห์ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ มีหน้าที่ตรวจตรา สอดส่อง และดูแลการทำหรือใช้เครื่องหมายครุฑพ่าห์ให้เป็นไปตามที่ใช้ในราชการ หรือตามที่กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ประกาศ หรือระเบียบกำหนด

ในกรณีที่มีการทำหรือใช้เครื่องหมายครุฑพ่าห์โดยผู้ทำหรือผู้ใช้เครื่องหมายครุฑพ่าห์ไม่มีสิทธิ ให้หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งดำเนินการตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายครุฑพ่าห์ พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยเคร่งครัด


ข้อ ๗

ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจวินิจฉัยปัญหาและตีความเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔


พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรีเชิงอรรถ[แก้ไข]

  1. ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘/ตอนพิเศษ ๑๐๗ ง/หน้า ๕/๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๔
ขึ้น

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะมีลักษณะตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"