รัถธัมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราสดร พุทธสักราช 2485

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

(เขียนตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)


รัถธัมนูญแก้ไขเพิ่มเติม

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราสดร

พุทธสักราช 2485[1]
ไนพระปรมาภิไธยสมเด็ดพระเจ้าหยู่หัวอานันทมหิดล

คนะผู้สำเหร็ดราชการแทนพระองค์

(ตามประกาสประธานสภาผู้แทนราสดร

ลงวันที่ 4 สิงหาคม พุทธสักราช 2480

และวันที่ 16 ธันวาคม พุทธสักราช 2484)

อาทิตย์ทิพอาภา

ปรีดี พนมยงค์

ตราไว้ นะ วันที่ 3 ธันวาคม พุทธสักราช 2485

เปนปีที่ 9 ไนรัชกาลปัจจุบัน


โดยที่สภาผู้แทนราสดรลงมติว่า สมควนแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราสดรไนรัถธัมนูญแห่งราชอานาจักรไทย

จึงมีพระบรมราชโองการไห้ตรารัถธัมนูญแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราสดรขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราสดร ดังต่อไปนี้


มาตรา 1

รัถธัมนูญนี้ไห้เรียกว่า " รัถธัมนูญแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราสดร พุทธสักราช 2485"


มาตรา 2

ไห้ไช้รัถธัมนูญนี้ตั้งแต่ประกาสไนราชกิจจานุเบกสาเปนต้นไป


มาตรา 3

ไห้ยกเลิกความไนมาตรา 18 ของรัถธัมนูญแห่งราชอานาจักรไทย และไห้ไช้ความต่อไปนี้แทน

"มาตรา 18 สมาชิกสภาผู้แทนราสดรไห้หยู่ไนตำแหน่งได้คราวละสี่ปี แต่ถ้ามีพรึติการน์สำคันกะทบถึงนโยบายพายไนหรือพายนอก อันจะไห้เปนการพ้นวิสัยหรือมีเหตุขัดข้องที่จะไห้มีการเลือกตั้งไนขนะที่กำหนดเวลาสี่ปีสิ้นสุดลง จะตราพระราชบัญญัติขยายกำหนดเวลานั้นออกไปอีกคราวละไม่เกินสองปีก็ได้ หากพายไนกำหนดเวลาเช่นว่านั้น พรึติการน์เปลี่ยนแปลงไป จะตราพระราชกริสดีกาไห้ดำเนินการเลือกตั้งไนเวลาหนึ่งเวลาไดก็ได้

ถ้าตำแหน่งสมาชิกว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ไห้เลือกตั้งสมาชิกขึ้นแทนไห้เต็มตำแหน่งที่ว่างหยู่ แต่สมาชิกที่เข้ามาแทนนั้นไห้หยู่ไนตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน"


ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

จอมพล ป. พิบูลสงคราม

นายกรัถมนตรี(ฉบับแปล)


รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

พุทธศักราช ๒๔๘๕
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร

ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐

และวันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔)

อาทิตย์ทิพอาภา

ปรีดี พนมยงค์

ตราไว้ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พุทธสักราช ๒๔๘๕

เป็นปีที่ ๙ ในรัชกาลปัจจุบัน


โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในรัฐธรรมนูญแห่งราชอานาจักรไทย

จึงมีพระบรมราชโองการให้ตรารัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้


มาตรา ๑

รัฐธรรมนูญนี้ให้เรียกว่า "รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช ๒๔๘๕"


มาตรา ๒

ให้ใช้รัฐธรรมนูญนี้ตั้งแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


มาตรา ๓

ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอานาจักรไทย และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"มาตรา ๑๘ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้อยู่ในตำแหน่งได้คราวละสี่ปี แต่ถ้ามีพฤติการณ์สำคัญกระทบถึงนโยบายภายในหรือภายนอก อันจะให้เป็นการพ้นวิสัยหรือมีเหตุขัดข้องที่จะให้มีการเลือกตั้งในขณะที่กำหนดเวลาสี่ปีสิ้นสุดลง จะตราพระราชบัญญัติขยายกำหนดเวลานั้นออกไปอีกคราวละไม่เกินสองปีก็ได้ หากภายในกำหนดเวลาเช่นว่านั้น พฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป จะตราพระราชกฤษฎีกาให้ดำเนินการเลือกตั้งในเวลาหนึ่งเวลาใดก็ได้

ถ้าตำแหน่งสมาชิกว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้เลือกตั้งสมาชิกขึ้นแทนให้เต็มตำแหน่งที่ว่างอยู่ แต่สมาชิกที่เข้ามาแทนนั้นให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน"


ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

จอมพล ป. พิบูลสงคราม

นายกรัฐมนตรี

เชิงอรรถ[แก้ไข]

  1. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 59 ตอนที่ 75 วันที่ 3 ธันวาคม 2485 หน้า 2356 - 2358
ขึ้น

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะมีลักษณะตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา ๗ สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(๑)   ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(๒)   รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(๓)   ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(๔)   คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(๕)   คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น"