ข้ามไปเนื้อหา

รัถธัมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราสดร พุทธสักราช 2485

จาก วิกิซอร์ซ

3 ธันวาคม 2485

เล่ม 59 ตอนที่ 75
2356
ราชกิจจานุเบกสา

ตราราชโองการ
ตราราชโองการ
รัถธัมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราสดร
พุทธสักราช 2485

ไนพระปรมาภิไธยสมเด็ดพระเจ้าหยู่หัวอานันทมหิดล
คนะผู้สำเหร็ดราชการแทนพระองค์
(ตามประกาสประธานสภาผู้แทนราสดร
ลงวันที่ 4 สิงหาคม พุทธสักราช 2480
และวันที่ 16 ธันวาคม พุทธสักราช 2484)
อาทิตย์ทิพอาภา
ปรีดี พนมยงค์
ตราไว้ นะ วันที่ 3 ธันวาคม พุทธสักราช 2485
เปนปีที่ 9 ไนรัชกาลปัจจุบัน

โดยที่สภาผู้แทนราสดรลงมติว่า สมควนแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราสดรไนรัถธัมนูญแห่งราชอานาจักรไทย

จึงมีพระบรมราชโองการไห้ตรารัถธัมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราสดร ขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราสดร ดังต่อไปนี้

มาตรา1รัถธัมนูญนี้ไห้เรียกว่า "รัถธัมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราสดร พุทธสักราช 2485"

มาตรา2ไห้ไช้รัถธัมนูญนี้ตั้งแต่วันประกาสไนราชกิจจานุเบกสาเปนต้นไป

มาตรา3ไห้ยกเลิกความไนมาตรา 18 ของรัถธัมนูญแห่งราชอานาจักรไทย และไห้ไช้ความต่อไปนี้แทน

"มาตรา 18 สมาชิกสภาผู้แทนราสดร ไห้หยู่ไนตำแหน่งได้คราวละสี่ปี แต่ถ้ามีพรึติการน์สำคันกะทบถึงนโยบายพายไนหรือพายนอก อันทำไห้เปนการพ้นวิสัยหรือมีเหตุขัดข้องที่จะไห้มีการเลือกตั้งไนขนะที่กำหนดเวลาสี่ปีสิ้นสุดลง จะตราพระราชบัญญัติขยายกำหนดเวลานั้นออกไปอีกคราวละไม่เกินสองปีก็ได้ หากพายไนกำหนดเวลาเช่นว่านั้น พรึติการน์เปลี่ยนแปลงไป จะตราพระราชกริสดีกาไห้ดำเนินการเลือกตั้งไนเวลาหนึ่งเวลาไดก็ได้

ถ้าตำแหน่งสมาชิกว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ไห้เลือกตั้งสมาชิกขึ้นแทนไห้เต็มตำแหน่งที่ว่างหยู่ แต่สมาชิกที่เข้ามาแทนนั้น ไห้หยู่ไนตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน"

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
นายกรัถมนตรี

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (2) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1)ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2)รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3)ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4)คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5)คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"