สถานีย่อย:กฎหมายไทย/รัชกาลที่ 9

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กฎหมายไทย
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (พ.ศ. 2489–2559)
เรียงตามปี และตามตัวอักษร

พ.ศ. 2490[แก้ไข]

 1. ประกาศกระแสร์พระบรมราชโองการยกเลิกพระราชกำหนดคุ้มครองความสงบสุขเพื่อให้การดำเนินไปตามรัฐธรรมนูญ (ฉะบับชั่วคราว) ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2490 พ.ศ. 2490 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2490
 2. ประกาศแต่งตั้งอภิรัฐมนตรี ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2490
 3. พระราชกำหนดคุ้มครองความสงบสุขเพื่อให้การดำเนินไปตามรัฐธรรมนูญ (ฉะบับชั่วคราว) ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2490 พ.ศ. 2490
 4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490
 5. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2490

พ.ศ. 2491[แก้ไข]

 1. ประกาศพระบรมราชโองการในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช คณะอภิรัฐมนตรี ในหน้าที่คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ลงวันที่ 1 มกราคม 2491
 2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉะบับที่ 2) พ.ศ. 2491
 3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉะบับที่ 3) พ.ศ. 2491

พ.ศ. 2494[แก้ไข]

 1. ประกาศพระบรมราชโองการให้ใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2494
 2. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2494

พ.ศ. 2496[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2496

พ.ศ. 2499[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2499
 2. พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499

พ.ศ. 2500[แก้ไข]

 1. ประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้รักษาพระนครฝ่ายทหาร ลงวันที่ 16 กันยายน 2500
 2. ประกาศ เรื่อง การใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ลงวันที่ 18 กันยายน 2500
 3. ประมวลกฎหมายอาญา

พ.ศ. 2502[แก้ไข]

 1. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502
 2. พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2502
 3. พระราชบัญญัติโอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร ไปสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2502

พ.ศ. 2503[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2503

พ.ศ. 2505[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505

พ.ศ. 2507[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติโอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร ไปสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2507

พ.ศ. 2509[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เฉพาะที่เกี่ยวกับราชการของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ไปเป็นของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509

พ.ศ. 2515[แก้ไข]

 1. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515

พ.ศ. 2516[แก้ไข]

 1. พระราชกฤษฎีกายุบสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2516

พ.ศ. 2518[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518

พ.ศ. 2519[แก้ไข]

 1. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2519
 2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519

พ.ศ. 2520[แก้ไข]

 1. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520

พ.ศ. 2521[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. 2521
 2. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องในการชุมนุมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 4 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2519 พ.ศ. 2521
 3. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521
 4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521

พ.ศ. 2522[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522

พ.ศ. 2524[แก้ไข]

 1. พระราชกำหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้ก่อความไม่สงบเพื่อยึดอำนาจการปกครองแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2524 พ.ศ. 2524

พ.ศ. 2525[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525

พ.ศ. 2526[แก้ไข]

 1. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2526
 2. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526

พ.ศ. 2527[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันทางทูต พ.ศ. 2527

พ.ศ. 2529[แก้ไข]

 1. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2529

พ.ศ. 2530[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2530
 2. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2530
 3. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2530
 4. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2530

พ.ศ. 2531[แก้ไข]

 1. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอำเภอคลองหลวง อำเภอสามโคก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2531
 2. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2531

พ.ศ. 2532[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2532

พ.ศ. 2534[แก้ไข]

 1. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534
 2. ประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2534
 3. พระราชบัญญัติเครื่องหมายครุฑพ่าห์ พ.ศ. 2534
 4. พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534

พ.ศ. 2535[แก้ไข]

 1. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2535
 2. พระราชกำหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำความผิดเนื่องในการชุมนุมกัน ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2535
 3. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2535
 4. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2535
 5. พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
 6. พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535
 7. พระราชบัญญัติเครื่องหมายครุฑพ่าห์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
 8. พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
 9. พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. 2535
 10. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2535
 11. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2535
 12. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2535
 13. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2535

พ.ศ. 2537[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2537
 2. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

พ.ศ. 2538[แก้ไข]

 1. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2538
 2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2538

พ.ศ. 2539[แก้ไข]

 1. ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2539
 2. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2539
 3. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539
 4. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

พ.ศ. 2540[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2540

พ.ศ. 2541[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2541

พ.ศ. 2542[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542

พ.ศ. 2543[แก้ไข]

 1. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
 2. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2543
 3. พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543

พ.ศ. 2544[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2544

พ.ศ. 2545[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2545

พ.ศ. 2546[แก้ไข]

 1. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2546
 2. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2546

พ.ศ. 2547[แก้ไข]

 1. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 พ.ศ. 2547
 2. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2547

พ.ศ. 2548[แก้ไข]

 1. ประกาศสถาปนาพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ฯ ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2548
 2. ประกาศสถาปนาพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ฯ ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2548
 3. พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
 4. พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
 5. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2548

พ.ศ. 2549[แก้ไข]

 1. ประกาศแต่งตั้งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลงวันที่ 20 กันยายน 2549
 2. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2549
 3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549

พ.ศ. 2550[แก้ไข]

 1. พระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานสภาและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาร่างรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ กรรมาธิการ และผู้ดำรงตำแหน่งในคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
 2. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2550
 3. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2550
 4. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2550
 5. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550
 6. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
 7. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2550
 8. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
 9. พระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ 5/2549 เรื่อง ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารควบคุมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 20 กันยายน พุทธศักราช 2549 พ.ศ. 2550
 10. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 11. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

พ.ศ. 2551[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2551
 2. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2551
 3. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 4. พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
 5. พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2553[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554[แก้ไข]

 1. ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2554
 2. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554
 3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2554
 4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554

พ.ศ. 2555[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555
 2. พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. 2555
 3. พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556[แก้ไข]

 1. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2556
 2. พระราชบัญญัติคุ้มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 16 ในประเทศไทย พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557[แก้ไข]

 1. ประกาศแต่งตั้งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2557
 2. ประกาศ เรื่อง ลาออกจากฐานันดรศักดิ์ ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2557
 3. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
 4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557

พ.ศ. 2558[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558
 2. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2558
 3. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2558
 4. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2558
 5. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
 6. พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558
 7. พระราชบัญญัติความลับทางการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
 8. พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2558
 9. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
 10. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
 11. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
 12. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2558

พ.ศ. 2559[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2559
 2. พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559
 3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2559
 4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2559