สถานีย่อย:คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน/คำสั่ง

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
ที่ วันที่ เนื้อหา การแก้ไขเพิ่มเติม
1 6 ตุลาคม 2519 มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ ให้ใช้กฎอัยการศึกทั่วประเทศ 1. คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 24 ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2519
2. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 พ.ศ. 2523
2 6 ตุลาคม 2519 ไม่เป็นกฎหมาย ตั้งผู้บัญชาการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
3 6 ตุลาคม 2519 เป็นปฏิวัติโดยแท้ ยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517
4 6 ตุลาคม 2519 มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ ห้ามมั่วสุมประชุมกันทางการเมืองเกินห้าคน พระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 และประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520 พ.ศ. 2522
5 6 ตุลาคม 2519 มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ ให้ควบคุมสื่อมวลชน 1. คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 15 ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2519
2. คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 42 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519
3. คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 43 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519
6 6 ตุลาคม 2519 มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ ห้ามมีพรรคการเมือง พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524
7 6 ตุลาคม 2519 ไม่เป็นกฎหมาย ห้ามกักตุนหรือขึ้นราคาสินค้า
8 6 ตุลาคม 2519 มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ ให้ความผิดเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์อยู่ในอำนาจศาลทหาร 1. คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 14 ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2519
2. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ศาลพลเรือนเป็นศาลทหารในเวลาไม่ปกติ และที่ให้ศาลทหารพิจารณาคดีซึ่งเกี่ยวกับความผิดอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. 2539
9 6 ตุลาคม 2519 ไม่เป็นกฎหมาย ห้ามออกนอกเคหสถาน คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2519
10 7 ตุลาคม 2519 มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ ให้ตรวจสอบข่าวสาร คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 42 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519
11 7 ตุลาคม 2519 ยกเลิกคำสั่ง ฉบับที่ 9
12 7 ตุลาคม 2519 มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ ให้มอบอาวุธปืน คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519
13 7 ตุลาคม 2519 มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ ให้มีศาลทหารบกมณฑลที่ 3 พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ศาลพลเรือนเป็นศาลทหารในเวลาไม่ปกติ และที่ให้ศาลทหารพิจารณาคดีซึ่งเกี่ยวกับความผิดอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. 2539
14 7 ตุลาคม 2519 มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ กำหนดนิยามในคำสั่ง ฉบับที่ 8 พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ศาลพลเรือนเป็นศาลทหารในเวลาไม่ปกติ และที่ให้ศาลทหารพิจารณาคดีซึ่งเกี่ยวกับความผิดอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. 2539
15 7 ตุลาคม 2519 มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง ฉบับที่ 5 พระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 15 ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2519 และฉบับที่ 17 ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2519
16 8 ตุลาคม 2519 เป็นปฏิวัติโดยแท้ ให้อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีเป็นของหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินหรือผู้ได้รับมอบหมาย คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 40 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519
17 9 ตุลาคม 2519 มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ วางหลักเกณฑ์การดำเนินงานของสถานีโทรทัศน์ พระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 15 ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2519 และฉบับที่ 17 ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2519
18 11 ตุลาคม 2519 ไม่เป็นกฎหมาย ว่าด้วยทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยให้อำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการทบวงเป็นของปลัดทบวง คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 40 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519
19 11 ตุลาคม 2519 ไม่เป็นกฎหมาย ให้เจ้าหน้าที่ฟื้นฟูความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
20 11 ตุลาคม 2519 มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ วางหลักเกณฑ์การดำเนินงานของหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์อื่น คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 42 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519
21 12 ตุลาคม 2519 มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ ห้ามเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาล พระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 21 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พุทธศักราช 2519 พ.ศ. 2525
22 13 ตุลาคม 2519 มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ วางหลักเกณฑ์การจัดการผู้เป็นภัยต่อสังคม พระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 22 ลงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2519 พ.ศ. 2522
23 13 ตุลาคม 2519 ไม่เป็นกฎหมาย ห้ามออกนอกเคหสถาน คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 27 ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2519
24 17 ตุลาคม 2519 มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง ฉบับที่ 1 พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ศาลพลเรือนเป็นศาลทหารในเวลาไม่ปกติ และที่ให้ศาลทหารพิจารณาคดีซึ่งเกี่ยวกับความผิดอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. 2539
25 17 ตุลาคม 2519 มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. 2495 พ.ศ. 2543
26 17 ตุลาคม 2519 มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ กำหนดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2520
27 17 ตุลาคม 2519 ไม่เป็นกฎหมาย แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง ฉบับที่ 23
28 19 ตุลาคม 2519 มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ ให้ศาลมีอำนาจขังผู้ถูกจับกุมเนื่องในการจลาจล
29 19 ตุลาคม 2519 มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ ให้คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลทหารมีผลเด็ดขาดและรวดเร็วขึ้น พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ศาลพลเรือนเป็นศาลทหารในเวลาไม่ปกติ และที่ให้ศาลทหารพิจารณาคดีซึ่งเกี่ยวกับความผิดอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. 2539
30 19 ตุลาคม 2519 มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ กำหนดอำนาจศาลทหารเพิ่มเติม พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ศาลพลเรือนเป็นศาลทหารในเวลาไม่ปกติ และที่ให้ศาลทหารพิจารณาคดีซึ่งเกี่ยวกับความผิดอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. 2539
31 21 ตุลาคม 2519 มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าฯ ที่ 12/2519
32 21 ตุลาคม 2519 ไม่เป็นกฎหมาย ให้เลื่อนกำหนดใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. 2519
33 21 ตุลาคม 2519 มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีเงินเพิ่มท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535
34 21 ตุลาคม 2519 มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ ยกเลิกกฎหมายว่าด้วยการกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการอบรมและฝึกอาชีพของบุคคลบางประเภท และวางวิธีดังกล่าวเสียใหม่ พระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 34 ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2519 พ.ศ. 2540
35 21 ตุลาคม 2519 มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ ยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
36 21 ตุลาคม 2519 มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ วางหลักเกณฑ์ในการที่หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์อื่นจะขออนุญาตดำเนินงาน
37 21 ตุลาคม 2519 มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ วางมาตรการควบคุมกิจกรรมเกี่ยวกับอาวุธในราชการทหารตำรวจ 1. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 37 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 พ.ศ. 2522
2. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 37 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2525
3. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงงานทำประกอบ ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะอาวุธสำหรับราชการทหารและตำรวจ พ.ศ. 2548
38 21 ตุลาคม 2519 มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542
39 21 ตุลาคม 2519 มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของจ่าศาล พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ศาลพลเรือนเป็นศาลทหารในเวลาไม่ปกติ และที่ให้ศาลทหารพิจารณาคดีซึ่งเกี่ยวกับความผิดอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. 2539
40 21 ตุลาคม 2519 เป็นปฏิวัติโดยแท้ ยกเลิกคำสั่ง ฉบับที่ 16, คำสั่ง ฉบับที่ 18, คำสั่งหัวหน้าฯ ที่ 3/2519, และประกาศ ฉบับที่ 3
41 21 ตุลาคม 2519 มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมความผิดเกี่ยวกับการดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาท (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112, 118, 133–136, 138, 206, 326, 328, และ 393)
42 21 ตุลาคม 2519 มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ ยกเลิกคำสั่ง ฉบับที่ 5 และฉบับที่ 20 กับวางหลักเกณฑ์การดำเนินงานของหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์อื่น 1. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 42 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 พ.ศ. 2525
2. พระราชกำหนดยกเลิกคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 42 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 พ.ศ. 2533
3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชกำหนดยกเลิกคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 42 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 พ.ศ. 2533 ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2534
43 21 ตุลาคม 2519 มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ ยกเลิกคำสั่ง ฉบับที่ 5 และวางมาตรการควบคุมการครอบครองสิ่งพิมพ์ พระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 43 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 พ.ศ. 2541
44 21 ตุลาคม 2519 มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ ยกเลิกคำสั่ง ฉบับที่ 12 และแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนฯ
45 21 ตุลาคม 2519 มีสถานะเทียบเท่าพระราชกฤษฎีกา แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2518 พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2539
46 21 ตุลาคม 2519 มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์
47 21 ตุลาคม 2519 มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ จัดตั้งสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ