คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 41

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 41 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร
1 "คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 41 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519". (2519, 21 ตุลาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 93, ตอน 134 ก, ฉบับพิเศษ. หน้า 46–51.
2 "คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 41 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519". (2520). ใน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, คณะรัฐประศาสนศาสตร์, การปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน (น. 88–90). กรุงเทพฯ: คณะ.