สถานีย่อย:คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข/ประกาศ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ประกาศ
ที่ วันที่ เรื่อง
1 19 กันยายน 2549 ประกาศกฎอัยการศึก ยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน
2 19 กันยายน 2549 ห้ามการเคลื่อนย้ายกำลังทหารและตำรวจ
3 19 กันยายน 2549 ยกเลิกรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 และสถาบันการเมืองอื่น ๆ
4 19 กันยายน 2549 อำนาจบริหารราชการแผ่นดิน
5 20 กันยายน 2549 การให้นิสิตนักศึกษามีส่วนร่วมในทางการเมือง
6 20 กันยายน 2549 การแก้ไขความเดือดร้อนของบรรดาพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ชาวนา ชาวไร่
7 20 กันยายน 2549 การห้ามชุมนุมทางการเมือง
8 20 กันยายน 2549 ห้ามกักตุนสินค้า
9 20 กันยายน 2549 นโยบายต่างประเทศ
10 20 กันยายน 2549 ขอความร่วมมือในการเสนอข่าวสาร
11 20 กันยายน 2549 แต่งตั้งบุคคลสำคัญดำรงตำแหน่งในคณะฯ
12 20 กันยายน 2549 ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลใช้บังคับต่อไป
13 20 กันยายน 2549 ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลใช้บังคับต่อไป
14 21 กันยายน 2549 ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลใช้บังคับต่อไป
15 21 กันยายน 2549 ห้ามพรรคการเมืองประชุมหรือดำเนินกิจการอื่นใดทางการเมือง
16 21 กันยายน 2549 ให้หัวหน้าคณะปฏิรูปฯ ทำหน้าที่รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา
17 22 กันยายน 2549 มอบอำนาจบริหารราชการแผ่นดิน
18 22 กันยายน 2549 การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ