สรรเสริญเสือป่า

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ธงมหาศารทูลธวัช ธงชัยใหญ่ประจำกองเสือป่า
 • คำร้อง: สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
 • ทำนอง : สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต (ทรงพระนิพนธ์ดัดแปลงจากเพลงไทยเดิม "บุหลันลอยเลื่อน")
 • ประพันธ์เมื่อ พ.ศ. 2456
พวกเรา ประนอมกันเข้าเปนเสือป่า
ตั้งสัตย์โดยจินตนา กตเวที
ปู่ย่าตายายไม่เสียดายชีวี บำราบอรีเลื่องฤๅ
เราฤๅจักปล่อยให้ถอยศักดิ์ได้ จะรกำ ฤ จะลำบากเท่าไร
จนถึงว่าตัวจักตายเปนตาย ขณะถึงคราวควรตาย
เกิดเปนชาติไทย ถึงอย่างไรไม่ยอมเปนทาษ
เหตุว่าเรารักชาติ แลศาสนาเปนอาจิณ
เราหนอจงอารักษ์ รัฐจักรแลพระจอมแผ่นดิน
คอยผลาญสัตรูในนอกให้สิ้น แม้เสียชีพอย่าเสียสัตย์ ฯ

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
 2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
  1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
  2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
 2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก