หนังสือกรมควบคุมโรค ที่ สธ 0434/2063

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ตราครุฑ
ตราครุฑ
ที่ สธ ๐๔๓๔/๒๐๖๓
กรมควบคุมโรค
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๒ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลตำแหน่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้เดินทางที่มาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
อ้างถึง
  1. หนังสือกรมควบคุมโรค ลับ ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๔๐๓.๙ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓
  2. หนังสือกรมควบคุมโรค ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๔๐๓.๙/๑๔๒๗ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมาด้วย ขั้นตอนการดำเนินงานและรายละเอียดข้อมูล จำนวน ๓ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมควบคุมโรคได้ขอความอนุเคราะห์จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อขอข้อมูลตำแหน่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้เดินทางที่มาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมควบคุมโรคขอเรียนให้ทราบว่า ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการค้นหากลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงการวิเคราะห์และสรุปผลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดเต่อในการสอบสวนโรคที่ถูกต้องและทันท่วงที กรมควบคุมโรคจึงขอความอนุเคราะห์ข้อมูลตำแหน่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้เดินทางชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 ที่อยู่ในความครอบครองของท่าน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยเพื่อที่กรมควบคุมโรคจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 มิให้แพร่ระบาดต่อไป โดยกรมควบคุมโรคจะดำเนินการอย่างระมัดระวัง มิให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว แลจะไม่นำข้อมูลไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 เท่านั้น ทั้งนี้ มอบหมายให้นายวรวิทย์ พยุงเกียรติบวร ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๑๗๕๕ ๘๐๘๐ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ voravitp at yahoo.com เป็นผู้ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

  • ขอแสดงความนับถือ
  • (นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
  • อธิบดีกรมควบคุมโรค
  • ศูนย์สารสนเทศ
  • โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๓๐๙๓
  • โทรสาร ๐ ๒๙๖๕ ๙๕๗๖

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"