หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0205.2/ว4440 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตราครุฑ
ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๒๐๕.๒/ว๔๔๔๐
กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง การแต่งเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ และมีประเด็นการพิจารณาเรื่องการแต่งเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี ซึ่งมีการเรียกร้องให้งดแต่งเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารีเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเล็งเห็นว่าการแต่งกายด้วยชุดลูกเสือและเนตรนารี เป็นการปลูกฝังความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นลูกเสือและเนตรนารี อีกทั้งชุดลูกเสือเป็นเครื่องแบบพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชบิดาแห่งกิจการลูกเสือไทย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปลูกฝังอุดมการณ์ลูกเสือและเนตรนารี โดยหากผู้ปกครองรายใดมีฐานะยากจน ขัดสน ไม่สามารถดำเนินการจัดหาชุดลูกเสือและเนตรนารีให้แก่บุตรได้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้การสนับสนุนช่วยเหลือ หากเกินความสามารถของจังหวัดขอให้แจ้งให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบในโอกาสแรกด้วย จะขอบคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

 • ขอแสดงความนับถือ
 • สุทธิพงษ์ จุลเจริญ
 • (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
 • ปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานปลัดกระทรวง
 • สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
 • โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๑๑๒๖ มท. ๕๐๙๒๙
 • โทรสาร ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๘๕ มท. ๕๐๔๕๖

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้เป็นสาธารณสมบัติ เนื่องจากต้องด้วยหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗

 • (๑) เป็นภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง หรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพ ที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับห้าสิบปี นับแต่วันสร้างสรรค์ขึ้นครั้งแรก (หรือวันที่มีการเผยแพร่งานครั้งแรก) แล้วแต่ว่ากรณีใดปรากฏก่อน
 • (๒) เป็นงานศิลปประยุกต์ ที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับยี่สิบห้าปี นับแต่วันสร้างสรรค์หรือเผยแพร่ครั้งแรก
 • (๓) เป็นงานโดยผู้ไม่เปิดเผยชื่อหรือผู้ใช้นามแฝง ที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับห้าสิบปี นับแต่วันสร้างสรรค์หรือเผยแพร่ครั้งแรก
 • (๔) เป็นงานในหมวดหมู่อื่น ๆ ที่ไม่เข้าเกณฑ์ข้างต้น และผู้สร้างสรรค์คนสุดท้ายถึงแก่ความตายมากว่าห้าสิบปีแล้ว
 • (๕) เป็นกรณีที่ผู้สร้างสรรค์งานนี้ไม่ปรากฏ ผู้สร้างสรรค์งานนี้เป็นนิติบุคคล หรือตายก่อนการเผยแพร่งาน ประกอบกับงานนี้มีอายุอย่างน้อยห้าสิบปี นับแต่วันเผยแพร่งานครั้งแรก