ข้ามไปเนื้อหา

หนังสือกองกิจการในพระองค์ 904 ที่ พว 0005.1/3929

จาก วิกิซอร์ซ

หน่วยราชการในพระองค์ ๙๐๔
ตราครุฑ
ตราครุฑ
ที่ พว ๐๐๐๕.๑/๓๙๒๙
กองกิจการในพระองค์ ๙๐๔
สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ
พระที่นั่งอัมพรสถาน

๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุมัติรับโอนข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เป็นพิเศษเฉพาะราย
เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
สิ่งที่ส่งมาด้วยสำเนาคำสั่งสำนักพระราชวัง ที่ ๑๘๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักพระราชวังได้มีคำสั่ง ที่ ๑๘๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุมัติรับโอน พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งอธิบดีกรมราชทัณฑ์ มาบรรจุเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการพระราชวัง ระดับ ๑๑ สำนักพระราชวัง

สำนักพระราชวังขอส่งสำเนาคำสั่งข้างต้น มาเพื่อดำเนินการต่อไป และโปรดส่งแฟ้มประวัติการรับราชการที่เป็นต้นฉบับ บัตรตรวจจ่ายเงินเดือนและหนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเดือนให้สำนักพระราชวังต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

  • ขอแสดงความนับถือ
  • พลอากาศโท
  • (ภักดี แสง-ชูโต)
  • ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ฯ
  • ปฏิบัติราชการแทน ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  • กรมบังคับการสำนักพระราชวัง
  • กองการเจ้าหน้าที่
  • โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๘๗๐๘
  • โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๘๕๒๘

บรรณานุกรม

[แก้ไข]
  • "อภิรัชต์ คงสมพงษ์: ร.10 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผบ.ทบ. และ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็น "รองเลขาธิการสำนักพระราชวัง". (2563, 15 กันยายน). บีบีซีไทย. สืบค้นจาก https://www.bbc.com/thai/thailand-54158535

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1)ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2)รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3)ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4)คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5)คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"