ข้ามไปเนื้อหา

หนังสือกองกิจการในพระองค์ 904 ที่ พว 0005.1/4913

จาก วิกิซอร์ซ

หน่วยราชการในพระองค์ ๙๐๔
ตราครุฑ
ตราครุฑ
ที่ พว ๐๐๐๕.๑/๔๙๑๓
กองกิจการในพระองค์ ๙๐๔
สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ
พระที่นั่งอัมพรสถาน

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย
เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ท่าน พร้อมด้วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมในพิธีพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน โดยมีผู้เข้ารับพระราชทานโฉนดที่ดินในสังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดังนี้

- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโฉนดที่ดินฯ
เนื้อที่ ๖๐ ไร่ ๑ งาน ๘๐ ตารางวา
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโฉนดที่ดินฯ
เนื้อที่ ๓๗ ไร่ ๑ งาน ๑๐ ตารางวา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

  • ขอแสดงความนับถือ
  • พลอากาศโท
  • (ภักดี แสง-ชูโต)
  • ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ฯ
  • ปฏิบัติราชการแทนราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  • ธุรการ/สารบรรณ
  • โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๘๑๐, ๐ ๒๓๕๖ ๐๘๔๙

บรรณานุกรม

[แก้ไข]
  • "ในหลวง พระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย แก่ 'ม.ราชภัฏสวนสุนันทา-สวนดุสิต'". (2563, 21 พฤศจิกายน). มติชน. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/court-news/news_2451713

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1)ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2)รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3)ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4)คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5)คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"