หนังสือวัดดอนไชย ที่ พว 004/2563 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ที่ ๐๐๔/๒๕๖๓  • วัดดอนไชย ตำบลหย่วน
  • อำเภอเชียงคำ
  • จังหวัดพะเยา ๕๖๑๑๐
ตราธรรมจักร
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เรื่อง ให้กลับมารายงานตัว ณ วัดต้นสังกัด
เรียน สามเณรสหรัฐ สุขคำหล้า

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่าง ๆ ว่า สามเณรเข้าร่วมการชุมนุมกับกลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ยังเข้าร่วมการชุมนุมกับกลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณหอนาฬิกาหน้ามหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยได้ขึ้นเวทีของกลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อทำการปราศรัยด้วย ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพระภิกษุสามเณร และขัดต่อคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามพระภิกษุสามเณรเกี่ยวข้องกับการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๘ นั้น

ด้วยเหตุนี้ วัดดอนไชยจึงขอให้สามเณรกลับมารายงานตัวที่วัดดอนไชย ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นวัดต้นสังกัดขอสามเณร ภายใน ๗ วันหลังจากที่ได้รับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

  • เรียนมาเพื่อทราบ
  • Siri Pariyattayanukun signature.svg
  • (พระครูสิริปริยัตยานุกูล)
  • เจ้าอาวาสวัดดอนไชย
  • วัดดอนไชย
  • โทร. ๐๘ ๐๑๒๕ ๘๗๐๙

บรรณานุกรม[แก้ไข]

  • Nattapong Doungkaew. (2563, 17 พฤศจิกายน). กูพร้อมสู้เพื่อเณร ไอ่อีพระตุ๊เจ้าต๋นใดมีปัญหา กูจะด่ามันกู่คน ตุ๊เจ้าแก่นแตด. สืบค้นจาก https://www.facebook.com/photo?fbid=10224744936950977

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะมีลักษณะตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"