หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ที่ วธ 0205/ว3872 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตราครุฑ
ด่วนที่สุด
ที่ วธ ๐๒๐๕/ว๓๘๗๒
กระทรวงวัฒนธรรม
๑๐ ถนนเทียมร่วมมิตร
เขตห้วยขวาง กทม ๑๐๓๑๐

๑๘ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง โครงการรณรงค์ ปลุกจิตสำนึก "การร้องเพลงชาติไทย" เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณฯ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด
๓. แบบรายงานผลดำเนินงานฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ ๒๘ กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และเริ่มในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติในวันดังกล่าวเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๓ กำหนดว่า ในโอกาสและวันพิธีสำคัญให้ชักและประดับธงชาติ ณ อาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และที่สาธารณสถาน ตามกำหนดวันและระยะเวลา โดยวันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ ๒๘ กันยายน ๑ วัน

ในการนี้ กระทรวงวัฒนธรรม เห็นว่าเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย จึงขอความร่วมมือท่านมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร่วมกับอำเภอทุกอำเภอในจังหวัด ดำเนินการจัดกิจกรรมการเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. และกิจกรรมอื่น ๆ โดยได้จัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนงาน วัตถุประสงค์ ผลผลิต/กิจกรรม และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ โดยดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ เมื่อได้รับแจ้งใบจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบ ง.๒๔๑) และหากมีเงินเหลือขอให้ส่วคืนสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ ตามแบบรายงานฯ ที่กำหนด ส่งให้กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cckt.culture at gmail.com ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาให้ความร่วมมือดังกล่าว และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้


  • ขอแสดงความนับถือ
  • กฤษศญพงษ์ ศิริ
  • (นายกฤษศญพงษ์ ศิริ)
  • ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
  • สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
  • กองตรวจราชการ
  • โทร ๐ ๒๒๐๙ ๓๖๖๓
  • โทรสาร ๐ ๒๒๐๒ ๙๖๑๗

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"