หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 02145/13356

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ตราครุฑ
ด่วนที่สุด
ที่ ศธ ๐๒๑๔๕/๑๓๓๕๖
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดทำแผนเข้าบรรยายในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ
เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มแผนการเข้าบรรยายในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาทุกสังกัด จำนวน ๑ ชุด

ด้วยหน่วยราชการในพระองค์ฯ โดยโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ได้ประชุมร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน (วิภาวดี) เพื่อกำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์และการเข้าบรรยายในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการขอเรียนว่า ที่ประชุมพิจารณาให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดจัดทำแผนการเข้าบรรยายเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ หัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" ในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ และนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อทราบ พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัด (ศอ.จอส.จังหวัด) เพื่อให้การสนับสนุนวิทยากรที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา "หลักสูตรหลักประจำ" และ "หลักสูตรพื้นฐาน" เข้าบรรยายให้ความรู้และปลูกฝังอุดมการณ์ในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาทุกสังกัด โดยกำหนดการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งข้อมูลการจัดทำแผนเข้าบรรยายในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาทุกสังกัดไปที่สำนักงานบูรณาการกิจการการศึกษา สป. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sprgroup.moe at gmail.com หรือทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๙๖ ภายในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

  • ขอแสดงความนับถือ
  • Rakkhana Tanthawuttho signature.svg
  • (นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ)
  • รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน
  • ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  • สำนักงานบูรณาการกิจการการศึกษา
  • กลุ่มบูรณาการการศึกษา
  • โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๙๙
  • โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๙๖

บรรณานุกรม[แก้ไข]

  • กระทรวงศึกษาธิการ, สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (2563, 17 สิงหาคม). หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 02145/13356 เรื่อง การจัดทำแผนเข้าบรรยายในสถาบันการสึกษาระดับมัธยมศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563. สืบค้นจาก https://twitter.com/chs614/status/1296093274726309888

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"