หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 02145/13356 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหาด่วนที่สุด
ที่ ศธ ๐๒๑๔๕/๑๓๓๕๖ • สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
ตราครุฑ
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
เรื่อง การจัดทำแผนเข้าบรรยายในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ
เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มแผนการเข้าบรรยายในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาทุกสังกัด จำนวน ๑ ชุด

ด้วยหน่วยราชการในพระองค์ฯ โดยโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ได้ประชุมร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน (วิภาวดี) เพื่อกำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์และการเข้าบรรยายในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการขอเรียนว่า ที่ประชุมพิจารณาให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดจัดทำแผนการเข้าบรรยายเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ หัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" ในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ และนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อทราบ พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัด (ศอ.จอส.จังหวัด) เพื่อให้การสนับสนุนวิทยากรที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา "หลักสูตรหลักประจำ" และ "หลักสูตรพื้นฐาน" เข้าบรรยายให้ความรู้และปลูกฝังอุดมการณ์ในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาทุกสังกัด โดยกำหนดการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งข้อมูลการจัดทำแผนเข้าบรรยายในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาทุกสังกัดไปที่สำนักงานบูรณาการกิจการการศึกษา สป. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sprgroup.moe at gmail.com หรือทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๙๖ ภายในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

 • ขอแสดงความนับถือ
 • Rakkhana Tanthawuttho signature.svg
 • (นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ)
 • รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน
 • ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงานบูรณาการกิจการการศึกษา
 • กลุ่มบูรณาการการศึกษา
 • โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๙๙
 • โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๙๖

บรรณานุกรม[แก้ไข]

 • กระทรวงศึกษาธิการ, สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (2563, 17 สิงหาคม). หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 02145/13356 เรื่อง การจัดทำแผนเข้าบรรยายในสถาบันการสึกษาระดับมัธยมศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563. สืบค้นจาก https://twitter.com/chs614/status/1296093274726309888

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะมีลักษณะตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"