หนังสือสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ตราครุฑ
ตราครุฑ
ที่ (ต้นฉบับตรงนี้อ่านไม่ออก)
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ผลการประชุมหัวหน้าหน่วยงานด้านข่าวกรองและความมั่นคง
เรียน ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล

ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานด้านข่าวกรองและความมั่นคงเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ซึ่งสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้นำผลการประชุมกราบเรียนนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทราบแล้วนั้น สำนักงานฯ ขอแจ้งข้อมติของที่ประชุมฯ ดังนี้

๑. หน่วยข่าวติดตามความเคลื่อนไหวของแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมที่เตรียมการจัดชุมนุมใหญ่ในห้วงวันที่ ๒๓–๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๒. กองบัญชาการตำรวจสันติบาลติดตามและสืบสวนประวัติของอดีตนักการทูตที่เกษียณอายุราชการและแสวงประโยชน์จากการรับราชการในการเผยแพร่ข้อมูลเชิงลบโจมตีรัฐบาล เพื่อประกอบการปฏิบัติการข่าวสารตอบโต้ต่อไป

๓. กระทรวงมหาดไทยดำเนินการ ดังนี้

 ๓.๑ สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เตรียมแนวทางป้องกันการระดมมวลชนในพื้นที่มาร่วมการชุมนุมใหญ่ในพื้นที่ส่วนกลาง และให้เตรียมมาตรการในการดูแลความปลอดภัยการจัดชุมนุมคู่ขนานในพื้นที่ส่วนภูมิภาคห้วงวันที่ ๒๓–๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 ๓.๒ ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ (ในทางลับ) เพื่อดำรงการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติในพื้นที่ส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในห้วงวันที่ ๒๓–๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๔. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ให้อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยการเดินทางลงพื้นที่ของเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยให้มุ่งเน้นการพาสำรวจโครงการพัฒนาของภาครัฐเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 • ขอแสดงความนับถือ
 • พลเอก
 • (ณัฐพล นาคพาณิชย์)
 • เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
 • กองประเมินภัยคุกคาม
 • โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๘๐๐๐ ต่อ ๒๘๐๔
 • โทรสาร ๐ ๒๖๒๙ ๘๐๗๓
 • - ผบก.ส.๑ ดำเนินการตามข้อ ๒
 • โดยประสานการข่าวกับ บก.ส.๒,๓
 • - รายงานผลให้ทราบภายใน
 • วันที่ ๒๒ พ.ย. ๖๓
 • พล.ต.ท.
 • (ธนพล ศรีโสภา)
 • ผบช.ส.
 • ๑๘ พ.ย. ๖๓
 
ลับมาก

บรรณานุกรม[แก้ไข]

 • Thanapol Eawsakul. (2563, 22 พฤศจิกายน). รัศมิ์ ชาลีจันทร์ อดีตเอกอัครราชทูตไทยหลายประเทศ น่าจะถูกจับตาอย่างใกล้ชิดจากสันติบาล โดยคำสั่งของสภาความมั่นคงแห่งชาติ. สืบค้นจาก https://www.facebook.com/photo?fbid=3755065701226908

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"