หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย 0032.006/3567

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตราครุฑ
ตราครุฑ
ด่วนที่สุด
ที่ ชย ๐๐๓๒.๐๐๖/๓๕๖๗
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
ถนนชยภูมิ-แก้งคร้อ ชย ๓๖๐๐๐

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลผู้รับบริการฉีดวัดซีนไฟเซอร์ (Pfizer)
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง และสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

ตามที่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการสนับสนุนวัคซีนไฟเซอร์เข็ม ๓ ทั้งภาครัฐทุกสังกัด, ภาคเอกชน ซึ่งเป็นการปกป้องระบบสุขภาพและปกป้องชีวิตของผู้ให้บริการ (เป็นวัคซีนบริจาคแบบเฉพาะเจาะจงจากสหรัฐอเมริกา) แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีบุคลาการที่เกี่ยวข้องอีกหลายส่วนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน (เช่น หน่วยกู้ภัย EMS, นักศึกษา) และพี่น้องประชาชนทั่วไปที่ยังไม่ได้รับวัคซีน แม้กระทั่งเข็มที่ ๑ นั้น ในส่วนของบุคลาการทางการแพทย์และสาธารณสุข ยังมีอีกบางส่วนที่ลงชื่อภายหลังกำลังรอจัดสรรเพิ่มเติมจากกระทรวงสาธารณสุข

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิจึงขอให้ท่านกำกับ/ตรวจสอบการให้วัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม ๓ อย่างเข้มงวด โดยฉีดวัคซีนให้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าตามรายชื่อที่แจ้งเท่านั้น และขอความร่วมมือบุคลากรในหน่วยงานหยุดโพสต์ชื่นชมยินดีใน Social Media และขอให้ลบโพสต์ที่แสดงออกไปแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวชิระ บถพิบูลย์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
โทร. ๐ ๔๔๘๑ ๑๖๙๕
โทรสาร ๐ ๔๔๘๒ ๒๑๙๕
อัตลักษณ์ สสจ. ชัยภูมิ "ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ รับผิดชอบ เสียสละ"

บรรณานุกรม[แก้ไข]

  • มติชน. (2564, 14 สิงหาคม). สสจ. ชัยภูมิออกหนังสืองดโพสต์โซเชียลชื่นชมได้รับไฟเซอร์-สั่งลบของเก่า. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/covid19/thai-covid19/news_2884063

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"