หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ สผ. 10026/2504

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ที่ สผ. ๑๐๐๒๖/๒๕๐๔
สำนักนายกรัฐมนตรี
 
๓๑ สิงหาคม ๒๕๐๔
เรื่อง นายกรัฐมนตรีสั่งการประหารชีวิตนายเลี่ยงฮ้อ แซ่เล้า โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๗ แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร
กราบเรียน ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งให้ประหารชีวิตนายเลี่ยงฮ้อ แซ่เล้า

ด้วยนายกรัฐมนตรี โดยมติคณะรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๐๔ ให้กระทรวงมหาดไทยจัดการประหารชีวิตนายเลี่ยงฮ้อ แซ่เล้า โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๗ แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร ดังแจ้งตามสำเนาคำสั่งที่ได้ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อขอได้โปรดแจ้งให้สภาร่างรัฐธรรมนูญทราบ ตามความในวรรคท้ายของมาตรา ๑๗ แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร.

  • ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
  • (ลงชื่อ) จอมพล ส. ธนะรัชต์
  • (สฤษดิ์ ธนะรัชต์)
  • นายกรัฐมนตรี

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"