คำสั่งนายกรัฐมนตรี ให้ประหารชีวิตนายเลี่ยงฮ้อ แซ่เล้า

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
(สำเนา)
คำสั่ง
ให้ประหารชีวิตนายเลี่ยงฮ้อ แซ่เล้า

ด้วยปรากฏจากการสอบสวนเป็นที่แน่ชัดว่า นายเลี่ยงฮ้อ แซ่เล้า เชื้อชาติและสัญชาติจีน ได้กระทำกรรมอันเป็นภัย บ่อนทำลายความมั่นคงของราชอาณาจักร ด้วยการผลิตเฮโรอีนออกจำหน่าย ซึ่งเป็นยาเสพย์ติดอันแรงร้าย ทำลายสุขภาพอนามัยของผู้เสพย์ทั้งในทางร่างกายและจิตใจ เจ้าหน้าที่ตำรวจจับตัวได้พร้อมทั้งของกลางเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์เฮโรอีนเป็นจำนวนมากได้ ณ บ้านที่อยู่ของนายเลี่ยงฮ้อ แซ่เล้า นอกจากนั้น ยังมีพยานบุคคลยืนยันโดยปราศจากข้อสงสัย นายเลี่ยงฮ้อ แซ่เล้า ได้ประกอบกรรมอันแรงร้ายนี้มาเป็นเวลากว่าปี

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๗ แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร และมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๐๔ จึงให้กระทรวงมหาดไทยจัดการประหารชีวิตนายเลี่ยงฮ้อ แซ่เล้า เพื่อรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของราชอาณาจักรและสวัสดิภาพของประชาชนสืบไป

ให้กระทรวงมหาดไทยปฏิบัติตามคำสั่งนี้โดยเร็วที่สุด

  • สั่ง ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๐๔
  • (ลงนาม) จอมพล ส. ธนะรัชต์
  • (สฤษดิ์ ธนะรัชต์)
  • นายกรัฐมนตรี

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะมีลักษณะตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"