หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 6118/2504

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ที่ ๖๑๑๘/๒๕๐๔
สำนักนายกรัฐมนตรี
 
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๐๔
เรื่อง นายกรัฐมนตรีสั่งการประหารชีวิตนายครอง จันดาวงศ์ กับนายทองพันธุ์ สุทธิมาศ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๗ แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร
กราบเรียน ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งให้ประหารชีวิตนายครอง จันดาวงศ์ กับนายทองพันธุ์ สุทธิมาศ

ด้วยนายกรัฐมนตรี โดยมติคณะรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๐๔ ให้กรมตำรวจจัดการประหารชีวิตนายครอง จันดาวงศ์ กับนายทองพันธุ์ สุทธิมาศ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๗ แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร ดังสำเนาคำสั่งที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อได้โปรดแจ้งให้สภาร่างรัฐธรรมนูญทราบ ตามความในวรรคท้ายของมาตรา ๑๗ แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร

  • ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
  • (ลงชื่อ) จอมพล ส. ธนะรัชต์
  • (สฤษดิ์ ธนะรัชต์)
  • นายกรัฐมนตรี

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"