คำสั่งนายกรัฐมนตรี ให้ประหารชีวิตนายครอง จันดาวงศ์ กับนายทองพันธุ์ สุทธิมาศ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
(สำเนา)
คำสั่ง
ให้ประหารชีวิตนายครอง จันดาวงศ์ กับนายทองพันธุ์ สุทธิมาศ

โดยที่ปรากฏจากการสอบสวนเป็นที่แน่ชัดว่า นายครอง จันดาวงศ์ กับนายทองพันธุ์ สุทธิมาศ ได้กระทำการอันแรงร้าย บ่อนทำลายความมั่นคงของราชอาณาจักร คุกคามความสงบภายใน ทำการสะสมอาวุธร้ายแรงมากมายหลายชนิด เพื่อแยกเอาดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปรวมกับอาณาจักรลาวในระบบนิยมคอมมิวนิสต์ ชักชวนให้ล้มล้างรัฐปัจจุบัน โดยนำกำลังและอาวุธจากภายนอกราชอาณาจักรเข้ามาสนับสนุนหรือบังคับให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของตน และดำเนินการปล้มสดมภ์ทรัพย์สินราษฎรในท้องที่ ๓ จังหวัด คือ สกลนคร อุดรธานี และหนองคาย ให้เกิดความระส่ำระสายในการดำรงชีพโดยทั่วไป คนทั้งสองนี้ได้เกลี้ยกล่อมและโฆษณาชักจูงให้ราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าเป็นสมัครพรรคพวก โดยกล่าวหาใส่ร้ายรัฐบาลไทยุทกยุคทุกสมัยเพื่อให้ราษฎรเสื่อมคลายความนิยมและจงรักภักดีต่อราชอาณาจักรไทย นายครอง จันดาวงศ์ ได้กระทำการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อให้เกิดความเกลียดชังและขาดความเคารพจงรักภักดีต่อราชบัลลังก์ การกระทำของนายครอง จันดาวงศ์ กับนายทองพันธุ์ สุทธิมาศ เป็นภัยร้ายแรง เป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงของราชอาณาจักรและราชบัลลังก์

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๗ แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร และมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๐๔ ให้กรมตำรวจจัดการประหารชีวิตนายครอง จันดาวงศ์ กับนายทองพันธุ์ สุทธิมาศ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของราชอาณาจักรและราชบัลลังก์สืบไป

ให้กรมตำรวจปฏิบัติตามคำสั่งนี้โดยเร็วที่สุด

  • สั่ง ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๐๔
  • (ลงนาม) จอมพล ส. ธนะรัชต์
  • นายกรัฐมนตรี

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะมีลักษณะตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"