คำสั่งนายกรัฐมนตรี ให้ประหารชีวิตนายครอง จันดาวงศ์ กับนายทองพันธุ์ สุทธิมาศ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ที่ ๖๑๑๘/๒๕๐๔
สำนักนายกรัฐมนตรี
 
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๐๔
เรื่อง นายกรัฐมนตรีสั่งการประหารชีวิตนายครอง จันดาวงศ์ กับนายทองพันธุ์ สุทธิมาศ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๗ แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร
กราบเรียน ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งให้ประหารชีวิตนายครอง จันดาวงศ์ กับนายทองพันธุ์ สุทธิมาศ

ด้วยนายกรัฐมนตรี โดยมติคณะรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๐๔ ให้กรมตำรวจจัดการประหารชีวิตนายครอง จันดาวงศ์ กับนายทองพันธุ์ สุทธิมาศ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๗ แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร ดังสำเนาคำสั่งที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อได้โปรดแจ้งให้สภาร่างรัฐธรรมนูญทราบ ตามความในวรรคท้ายของมาตรา ๑๗ แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร

  • ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
  • (ลงชื่อ) จอมพล ส. ธนะรัชต์
  • (สฤษดิ์ ธนะรัชต์)
  • นายกรัฐมนตรี

(สำเนา)
คำสั่ง
ให้ประหารชีวิตนายครอง จันดาวงศ์ กับนายทองพันธุ์ สุทธิมาศ

โดยที่ปรากฏจากการสอบสวนเป็นที่แน่ชัดว่า นายครอง จันดาวงศ์ กับนายทองพันธุ์ สุทธิมาศ ได้กระทำการอันแรงร้าย บ่อนทำลายความมั่นคงของราชอาณาจักร คุกคามความสงบภายใน ทำการสะสมอาวุธร้ายแรงมากมายหลายชนิด เพื่อแยกเอาดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปรวมกับอาณาจักรลาวในระบบนิยมคอมมิวนิสต์ ชักชวนให้ล้มล้างรัฐปัจจุบัน โดยนำกำลังและอาวุธจากภายนอกราชอาณาจักรเข้ามาสนับสนุนหรือบังคับให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของตน และดำเนินการปล้มสดมภ์ทรัพย์สินราษฎรในท้องที่ ๓ จังหวัด คือ สกลนคร อุดรธานี และหนองคาย ให้เกิดความระส่ำระสายในการดำรงชีพโดยทั่วไป คนทั้งสองนี้ได้เกลี้ยกล่อมและโฆษณาชักจูงให้ราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าเป็นสมัครพรรคพวก โดยกล่าวหาใส่ร้ายรัฐบาลไทยุทกยุคทุกสมัยเพื่อให้ราษฎรเสื่อมคลายความนิยมและจงรักภักดีต่อราชอาณาจักรไทย นายครอง จันดาวงศ์ ได้กระทำการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อให้เกิดความเกลียดชังและขาดความเคารพจงรักภักดีต่อราชบัลลังก์ การกระทำของนายครอง จันดาวงศ์ กับนายทองพันธุ์ สุทธิมาศ เป็นภัยร้ายแรง เป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงของราชอาณาจักรและราชบัลลังก์

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๗ แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร และมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๐๔ ให้กรมตำรวจจัดการประหารชีวิตนายครอง จันดาวงศ์ กับนายทองพันธุ์ สุทธิมาศ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของราชอาณาจักรและราชบัลลังก์สืบไป

ให้กรมตำรวจปฏิบัติตามคำสั่งนี้โดยเร็วที่สุด

  • สั่ง ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๐๔
  • (ลงนาม) จอมพล ส. ธนะรัชต์
  • นายกรัฐมนตรี

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะมีลักษณะตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"