หน้า:ข้อกำหนดตาม ม ๙ (ฉ ๐๘, ๒๕๖๓-๐๕-๒๙).pdf/2

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๒๖ ง

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
หน้า ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๓ บุคคลผู้ต้องเดินทางข้ามเขตจังหวัดเพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนประกอบกับเอกสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิเลือกตั้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเดินทางข้ามเขตจังหวัด และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายที่จะต้องออกเอกสารหรือหลักฐานตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเมื่อได้รับการร้องขอ

ข้อ ๔ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งเป็นไปโดยเรียบร้อย ให้บุคคลดังต่อไปนี้เดินทางไปกลับในระหว่างเวลาที่ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานได้

(๑) เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง

(๒) เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง

(๓) ผู้แทนพรรคการเมืองซึ่งทำหน้าที่สังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนที่พรรคการเมืองได้ยื่นหนังสือแต่งตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งแล้ว

ข้อ ๕ ในกรณีจำเป็นต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งดังกล่าว ให้นำความในข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม

ข้อ ๖ เพื่อให้มาตรการป้องกันโรคเป็นไปในแนวทางเดียวกันและเพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปโดยเรียบร้อย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางอำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและอาจมีคำสั่งภายในหน้าที่และอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  • ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
  • พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
  • นายกรัฐมนตรี