หน้า:คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี 65-2525.pdf/9

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

7.2.4.2.1. ให้การสนับสนุนองค์กร จัดตั้ง มวลชนพื้นฐานที่มีแนวทางประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ตลอดจนช่วงชิงการนำองค์กรจัดตั้ง ที่มีอยู่มิให้ตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายตรงข้าม

7.2.4.2.2. ชิงการนำเพื่อทำลายการจัดตั้งของฝ่ายคอมมิวนิสต์ที่แทรกซึมอยู่ในองค์กรจัดตั้งมวลชนพื้นฐาน

7.2.4.2.3. สร้างและส่งเสริมบรรยากาศที่ดีทางการเมืองเพื่อเปิดให้มวลชนพื้นฐาน สามารถเคลื่อนไหวทางการเมืองตามครรลองประชาธิปไตย

7.2.4.3. นักเรียนนักศึกษา เนื่องจากนักเรียน นักศึกษา เป็นกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะพิเศษ และมีความตื่นตัวทางการเมืองสูง มีลักษณะที่ใฝ่หาประชาธิปไตย และความเป็นธรรมในสังคม แต่ยังมีประสบการณ์น้อย เป็นกลุ่มที่มีบทบาททางการเมืองสูงตลอดมา และเป็นเป้าหมายที่กลุ่มคอมมิวนิสต์จะใช้เป็นแนวร่วมพื้นฐานด้วย ดังนั้น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เป็นพลังส่งเสริมประชาธิปไตย และป้องกันมิให้ตกเป็นเครื่องมือตามยุทธวิธีประชาธิปไตยของกลุ่มคอมมิวนิสต์ รวมทั้งเผด็จการอื่น ๆ จึงให้มีแนวทางดำเนินการดังนี้คือ

7.2.4.3.1. ให้นักเรียน นักศึกษา มีเสรีภาพในการทำกิจกรรมรวมทั้งกิจกรรมทางการเมืองภายใต้กรอบทางกฎหมาย และระเบียบของสถาบันการศึกษา

7.2.4.3.2. สนับสนุนและส่งเสริมความเคลื่อนไหวของนักเรียนนักศึกษา ที่สอดคล้องกับการพัฒนาประชาธิปไตย และเชิงการนำความเคลื่อนไหว มิให้นักเรียน นักศึกษา หันเหหรือตกเป็นเครื่องของกลุ่มคอมมิวนิสต์ได้

7.2.4.3.3. เปิดโอกาสและหาหนทางให้นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกับทางราชการในการแก้ไขปัญหาที่เป็นเงื่อนไขสงคราม เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เห็นสภาพข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความตั้งใจจริงของทางราชการ ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างนักเรียน นักศึกษากับราชการ และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประชาธิปไตยด้วย