หน้า:คำสั่ง คปค ๒๕๔๙-๐๔.pdf/1

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๙๕ ก

๒๐ กันยายน ๒๕๔๙
หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

คำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ที่ ๔/๒๕๔๙
เรื่อง เชิญคณะทูตานุทูต มารับฟังคำชี้แจง

ตามที่ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้ทำการยึดอำนาจการปกครองแล้ว เพื่อเป็นการทำความเข้าใจถึงสถานการณ์ภายในประเทศที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแก่รัฐบาลของนานาประเทศ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงให้กระทรวงการต่างประเทศ ประสานและเชิญคณะผู้แทนทางการทูต ของสถานเอกอัครราชทูต สถานอัครราชทูต สถานกงสุล และสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารของต่างประเทศ ประจำประเทศไทย เข้ารับฟังคำชี้แจงจากคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในวันพุธที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หอประชุมกิตติขจร ภายในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก และจัดล่ามภาษาไทย - อังกฤษแปลในระหว่างการชี้แจงด้วย พร้อมกันนี้ขอให้ส่งรายชื่อคณะผู้แทนทางการทูตที่จะเข้ารับฟังคำชี้แจงดังกล่าวให้แก่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ภายใน ๑๑.๐๐ น

  • สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙
  • พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน
  • หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
  • อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข