หน้า:ปก ใช้ สญ กับเยอรมนี (๒๔๘๐-๐๒-๒๖) คำผิด.pdf/1

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
เล่ม ๕๔ หน้า ๓๓๑๖
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๔๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

อีกคนหนึ่งด้วย หากว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยเจตนาทุจจริต ก็ย่อมเปนการยากที่จะกระทำได้ อนึ่ง ในการที่จะแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำนั้น ก็ได้มีทางปฏิบัติให้ผู้สอบสวนลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง ในส่วนที่อาจจะมีการทุจจริตนั้น ถ้าปรากฏเหตุการณ์ขึ้น ก็มีกฎหมายที่จะลงโทษผู้กระทำผิดอยู่แล้ว

ส่วนกะทู้ถาม ของ ขุนจรรยาวิเศษ (มหาสารคาม) เรื่อง ภาวะกสิกร และกะทู้ถาม ของ นายสว่าง สนิทพันธุ์ (สุพรรณบุรี) เรื่อง เทศบาลเก็บภาษีนอกขอบเขตต์กฎหมาย นั้น ผู้ตั้งกะทู้ทั้งสองได้ขอถอน

  • เลิกประชุมเวลา ๑๘.(ต้นฉบับตรงนี้อ่านไม่ออก) นาฬิกา
  • คหกรรมบดี
  • เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

บอกแก้

ตามที่มีประกาศใช้สนธิสัญญาทางไมตรี พาณิชย์ และการเดินเรือ ระหว่างราชอาณาจักรสยาม กับ

(๑) ไรชเยอรมัน ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๐ เป็นต้นไป (ราชกิจจานุเบกษา ฉะบับพิเศษ เล่ม ๕๔ ตอนที่ ๖๙ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๐)