หน้า:ประกาศ มธ (๒๕๖๓-๐๖-๐๘).pdf/2

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

ข้อ  ห้ามมิให้ส่วนงาน หรือหน่วยงานภายในส่วนงาน ออกประกาศ ระเบียบ หรือกำหนดแนวปฏิบัติใด ๆ ที่เกี่ยวกับการแต่งกายของนักศึกษา อันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด

ข้อ  ให้รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านกิจการนักศึกษามีอำนาจออกแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามประกาศนี้ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้


  • ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
  • Kesini Withunchat signature.svg
  • (รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ)
  • อธิการบดี