ข้ามไปเนื้อหา

หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๒) - ๒๔๕๗ b.pdf/19

จาก วิกิซอร์ซ
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

ฉกชิงฉ้อกระบัดทำข่มเหงเอาพัสดุทองเงินแลทรัพย์อัญมณีแก่สมณะพราหมณาจารย์อาณาประชาราษฎรลูกค้าวานิชแต่ประการใดประการหนึ่งได้ ถ้าแลรู้เห็นเปนประการใด แลผู้มีชื่อมาว่ากล่าว แลพิจารณาเปนสัจไซ้ ก็จะเอานายเทียรฆราษ นายสวัสดิ์ภักดี โกชาอิสหาก นายพิทักษ์ราชา นายชาญอาวุธ แวงจัตุลังคบาท ซึ่งมิได้ทำตามกฎหมายให้นี้ ลงพระราชอาญาตามโทษานุโทษ แลให้ทำตามกฎหมายนี้จงทุกประการ กฎให้ไว้ณวันศุกร์ เดือนยี่ ขึ้น ๑๐ ค่ำ จุลศักราช ๑๑๐๔ ปีจอ จัตวาศก

อนึ่ง ผู้เปนเจ้าพระยานครศรีธรรมราชเสียค่าธรรมเนียมในนี้ อาลักษณ์จารึกชื่อตามบันดาศักดิเสมอนาร้อยละสลึง กรมอาลักษณ์ผู้แต่งตราพระราชโองการได้ค่าธรรมเนียม ๑๒๐ บาท กรมแสงในได้ค่าธรรมเนียมรักษาตราพระราชโองการแลตราพระครุธพ่าห์ ๑๒๐ บาท สนมผู้เชิญตราพระราชโองการแลตราพระครุธพ่าห์ ๔๐ บาท คนหามเสลี่ยงแลแตรสังข์แลเทียวแห่มาแต่โรงแสงเสมอคนละ ๑ บาท อนึ่ง ค่าตำแหน่งศักดิผู้รักษาเมืองผู้รั้งแลข้าหลวงกรมการนายระวางนายพขนอนด่านคอยสิบร้อยอายัดแลแขวงนายบ้านนายอำเภอแลพระหลวงขุนหมื่นวิเศษข้าส่วยแลส่วยซ่องกองช้างทั้งปวงกราบถวายบังคม เสียค่าชักม่านค่าปี่กลองเปนค่าตำแหน่งศักดิขุนขนอน ๖ บาท ค่าชักม่านหนึ่งเฟื้อง ปี่กลองหนึ่งเฟื้อง แตรหนึ่งเฟื้อง ช่องขนอน ๓ บาท ชักม่านหนึ่งเฟื้อง แตรหนึ่งเฟื้อง แลพระหลวงขุนหมื่นกรมการแลนายระวางนายบ้านนายอำเภอแลข้าหลวงขุนหมื่น