หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๒) - ๒๔๕๗ b.pdf/60

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๕๐

กฎให้แก่พระบริรักษ์ภูเบศร์ ผู้เปนพระยาศรีธรรมาโศกราช ชาติเดโชไชย มไหสุริยาธิบดี อภัยพิริยปรากรมพาหุ พระยานครศรีธรรมราช ด้วยทรงพระกรุณาตรัสเหนือเกล้าฯ สั่งว่า พระบริรักษ์ภูเบศร์ได้ทำราชการสนองพระเดชพระคุณมาช้านาน มีความชอบ ทรงพระมหากรุณาชุบเกล้าฯ ให้เปนพระยานครศรีธรรมราชออกมาครองเมืองรับกิจราชการโดยกฎหมายอย่างขนบธรรมเนียมแผ่นดินเมืองนครมาแต่ก่อน แลลักขณทุกวันนี้ เมืองข้าขอบขัณฑสิมาปักษ์ใต้ฝ่ายเหนือตวันตกตวันออกโดยปริมณฑลรอบคอบไม่สงบราบคาบ กอบไปด้วยจลาจล ทำการณรงค์สงครามเกิดการรบพุ่งกันทุกแห่งทุกตำบลอยู่ ถ้าพระยานครศรีธรรมราชออกมาถึงเมืองนครแล้ว ให้ตรวจตราดูกำแพง แลค่ายคูประตูเมือง พ่วงรอหอรบเชิงเทิน การสิ่งใดซึ่งชำรุดปรักหักพังอยู่นั้น ให้พระยานครศรีธรรมราชว่ากล่าวตักเตือนเร่งรัดแก่กรมการเจ้าพนักงานให้เร่งทำแลตกแต่งซ่อมแปลงขึ้นไว้ให้แน่นหนามั่นคงจงทุกน่าที่พนักงาน อย่าให้ชำรุดปรักหักพังอยู่แต่น่าที่หนึ่งได้ ประการหนึ่ง ให้ตรวจดูสารบาญชีเลขคงสักจำนวนปีเถาะ เบญจศก ปีมโรง ฉศก เปนเลขหมวดใดกองใด แลเลขหัวเมืองนายที่บรรดาแว่นแคว้นแขวงจังหวัดขึ้นแก่เมืองนคร เปนจำนวนเลขมากน้อยเท่าใด ให้คัดบาญชีมาอ่านจงเนือง ๆ ให้จะเจนจำนวนเลข