หน้า:พงศาวดารฯ มคธ แลคำแปล - พนรัตน์ - ๒๔๕๙.pdf/31

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

๒๓ ตทนัน์ตรํ ตัส์ส ปุต์โต พยัต์โต นาม ทสวัส์สิโก ติณี วัส์สานิ รัช์ชํ กาเรน์โต ตัส์ส ชยราชาสิโน อัค์คมเหสิยา โยต์ตสิสุตาจัน์ทาย ฆาฏิโต ฯ สา นายกชินราชัส์ส ตํ รัช์ชํ ทัต๎วา สยํ อัค์คมเหสี อโหสิ ฯ

๒๔ นายกวรวังสาธิ (น) ราชา จัต์ตาฬิสทิวสานิ รัช์ชํ กาเรน์โต นายกพิเรน์ทเทเวน จ นายกอิน์ทเทเวน จ สหาสียเสน จ นหุตราชเสนาย จ ฆาติโต สิสุตาจัน์ทาย สัท์ธึ อโหสิ ฯ

๒๕ ตัส๎มึ วานรสํวัจ์ฉเร ตัส์ส ชยราชาสิโน ภาคิเนย์โย วรทิรราชา นาม ตัส๎มึ อโยเช๎ยเว รัช์ชํ กาเรน์โต มหาธัม์มราชนาเมน คุณพิเรณเทวัส์ส วิส์สนุโลกนคเร รัช์ชํ ทัต๎วา เตสํปิ มหาสัมป์ปัต์ตึ ทัต๎วา สัต์ต เสตหัต์ถิโน ลภิต๎วา มหาปุญ์โญ มหายโส มหาปริวาโร ตัต์ถ สุขํ วสติ ฯ