หน้า:พงศาวดารฯ มคธ แลคำแปล - พนรัตน์ - ๒๔๕๙.pdf/37

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๒

ยุท์ธนาวาย ปลายัน์โต เตน นริส์สราเชย ยุท์ธนาวํ อารุย๎หัน์เตน อนุพัน์ธัน์เตน ตํ ปาปุณัน์เตน นทิยํ นาวาย อัญ์ญมัญ์ญํ ยุช์ฌัน์เตน มหาสเรน นาวากูปํ ขิปิต๎วา ตํ ภัค์คัน์เตน ตํ ราชานํ คเหต๎วา ฆาติโต กาลํ อกาสิ ฯ

๓๒ โส นริส์สราชา กัม์พุชนครํ ลภิต๎วา นครอัพ์พุทมลรูเป คาหาเปต๎วา มหาชเน ปุต์ตทาราทโย ตัส์ส รัญ์โญ อาทาย อาคัน์ต๎วา นครํ อัต์ตโน นิวัต์ตติ ฯ โส ราชา รัช์ชํ กาเรน์โต กติปยสํวัจ์ฉเร วสัน์โต จตุรังคเสนาย สูรโยธํ อุย์โยเชน์โต ขุท์ทกนครํ วิชิตํ หังสานครัส์ส ปหรัน์โต อัญ์ญํ ขุท์ทกนครํ ปหรัน์โต หังสานครัส์ส จ วมาราชัส์ส จ วิชิเต นคเร วิโยชยัน์โต ปฏินิวัต์ติต๎วา นครํ อัต์ตโน อาคโต กติปยวัส์เส วสัน์โต อัญ์ญํปิ นครํ คัจ์ฉัน์โต ตํ วิโยชยัน์โต ลุงคลางคนครํ คัน์ต๎วา ปัณ์ณรสวัส์สานิ รัช์ชํ กาเรน์โต