หน้า:พงศาวดารฯ มคธ แลคำแปล - พนรัตน์ - ๒๔๕๙.pdf/39

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๓

หางคนคเร มรัน์โต รณวัฏ์ฏิยํ มรติ ฯ โส กุสลกัม์มัญ์จ พุทธ์ธัย์ยสัค์คารามํ กโรน์โต มหาปุญ์โญ มหายโส มหานุภาโว มัจ์จุสัน์ติกํ คัจ์ฉติ ฯ

๓๓ สัป์ปสํวัจ์ฉเร ตัส์ส นริส์สรัญ์โญ อนุชาธิราชา ราเมส์สโร นาม มหาปุญ์โญ มหายโส สัต์ตวัส์สานิ รัช์ชํ กาเรน์โต ทานาทีนิ นานากุสลกัม์มานิ กโรน์โต ตัส๎มึ สุขวสัน์โต กาลํ อกาสิ ฯ

๓๔ กุก์กุรสํวัจ์ฉเร ตัส์ส ปุต์โต อิน์ทราชา นาม ตโย เสตหัต์ถิโน ลภิต๎วา มหาปุญ์โญ มหายโส มหานุภาโว ภีตปัจ์จามิต์โต นานาปเทเสสุ คุณผริโต เอกุนวีสติวัส์สานิ รัช์ชํ กาเรน์โต นานาปุญ์ญานิ กโรน์โต อายุปริโยสาเน ยถากัม์มํ คโต ฯ

๓๕ อิติ ทส เต ราชาโน สมติจ์จพุท์ธางกุราทโย ตัส๎มึ อโยช๎ยนคเรปิ ทีฆกาเล วา ลหุกาเล วา รัช์ชํ กาเรน์ตา สามิสัม์มตา นานาปุญ์ญา นานากัม์มานิ กุสลํ วา อกุสลํ วา สีลทานาทีนิ ปาณาติปาตาทีนิ กโรน์ตา พหุสัท์ธา วา อัป์ปสัท์ธา วา นานากรเณหิ พุท์ธสาสเน ปุญ์ญสัน์นิจยา ภิก์ขุสํฆํ