หน้า:พรบ เลิกคำสั่ง คปค ๒๕๕๙-๐๕ ๒๕๕๐.pdf/3

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐๒ ก

๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๐
หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีคำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ ๕/๒๕๔๙ เรื่อง ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารควบคุมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดำเนินการควบคุม ยับยั้ง สกัดกั้น และทำลายการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในระบอบสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายการสื่อสารทั้งปวง บัดนี้ สถานการณ์โดยทั่วไปได้คลี่คลายลง ประกอบกับได้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ใช้บังคับแล้ว สมควรยกเลิกคำสั่งฉบับนี้ เพื่อให้การดำเนินการควบคุมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในระบบสารสนเทศเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และมิให้มีกฎหมายซ้ำซ้อนกัน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้