หน้า:พรบ แก้ไขเพิ่มเติม กอ ๒๔๗๘ (๗).pdf/2

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
เล่ม ๕๓ หน้า ๖๒
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๔๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในกฎหมายลักษณะอาญาบางมาตรา เพื่อให้เหมาะสมกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย

จึ่งมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดั่งต่อไปนี้

มาตรา  พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๘ (ฉะบับที่ ๗)”

มาตรา  ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา  ให้ยกเลิกมาตรา ๙๙, ๑๐๐ และ ๓๓๕ (๒๐) ในกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ นั้นเสีย

มาตรา  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติแก้ไขกฎหมายลักษณะอาญา พ.ศ. ๒๔๗๐ มาตรา ๔ ที่แก้ไขกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ มาตรา ๑๐๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

มาตรา ๑๐๔ ๑) ผู้ใดกระทำการให้ปรากฏแก่คนทั้งหลายด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร หรือเอกสารตีพิมพ์ หรือด้วยอุบายอย่างใด ๆ ดั่งต่อไปนี้