หน้า:พรบ แก้ไขเพิ่มเติม กอ (๑๖) ๒๔๙๙.pdf/5

จาก วิกิซอร์ซ
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

เล่ม ๗๓ ตอนที่ ๑๓

๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๙
๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

(๒)ในกรณีที่ใช้ชื่อเป็นอักษรต่างประเทศ ละเลยไม่ใช้คำซึ่งมีความหมายว่า "บริษัทจำกัด" ตามประกาศของกระทรวงเศรษฐการ ในดวงตรา ป้ายชื่อ หนังสือบอกกล่าวป่าวร้อง จดหมาย ใบแจ้งความ หรือเอกสารอย่างอื่นเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท

มีความผิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท และปรับอีกไม่เกินวันละยี่สิบบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในมาตรานี้"

  • ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
  • จอมพล ป. พิบูลสงคราม
  • นายกรัฐมนตรี


หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ขณะนี้ การใช้ชื่อร้านค้าต่าง ๆ ได้เป็นไปโดยสับสน เช่น ร้านค้าเป็นของบุคคลคนเดียว มิใช่ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ก็อาจใช้คำว่า "ห้างหุ้นส่วน" หรือ "บริษัท" นำหน้าชื่อร้านค้านั้นได้ หรือร้านค้าที่จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด แทน