หน้า:พรบ แก้ไขเพิ่มเติม กอ (๑๖) ๒๔๙๙.pdf/7

จาก วิกิซอร์ซ
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

เล่ม ๗๓ ตอนที่ ๑๓

๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๙
๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

ด้วยเหตุนี้ จึงควรมีกฎหมายบังคับไว้ว่า ผู้ที่มิใช่ห้างหุ้นส่วนบริษัทนิติบุคคล จะใช้ชื่อหรือคำนำหน้าในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ประชาชนว่าเป็นห้างหุ้นส่วนบริษัทนิติบุคคลมิได้ และบังคับผู้ที่จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนบริษัทนิติบุคคลไว้ว่า จะต้องใช้คำนำหน้าชื่อบอกประเภทของการเป็นนิติบุคคลของตนไว้ด้วย