หน้า:พรบ แก้ไข กอ ๒๔๗๐.pdf/4

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
เล่ม ๔๔ น่า ๑๗๐
วันที่ ๕ กันยายน ๒๔๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

ท่านว่า มันมีความผิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินกว่าสิบปี และให้ปรับไม่เกินกว่าห้าพันบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง

๒) ผู้ใดเปนหัวหน้า เปนผู้จัดการ ฤๅเปนพนักงานของสมาคมใด ๆ จะเปนสมาคมลับฤๅมิใช่ก็ตาม หากว่า เปนสมาคมอันมีความประสงค์ที่จะสนับสนุนฤๅสั่งสอนลิทธิฤๅวิธีการเมืองฤๅเศรษฐกิจตามความที่ได้ว่าไว้ในวรรคที่หนึ่งแห่งมาตรานี้ ท่านว่า มันมีความผิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินกว่าสิบปี และให้ประบไม่เกินกว่าห้าพันบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง

ผู้ใดเปนสมาชิกของสมาคมดังกล่าวนั้น ท่านว่า มันมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินกว่าห้าปี และให้ปรับไม่เกินกว่าพันบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง และท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า บันดาผู้ที่ได้ไปในการประชุมอย่างใด ๆ ของสมาคมดังกล่าวนั้นเปนสมาชิกของสมาคมนั้นด้วยทุกคน

๓) ผู้ใดยุยง เสี้ยมสอน ฤๅแนะนำให้เกิดการนัดหยุดงาร ฤๅการปิดงารงดจ้าง ฤๅการนัดหยุดการค้าขายใดใดก็ดี เพื่อความประสงค์อย่างอื่นนอกจากที่ระงับข้อโต้เถียงภายในขอบการค้าขาย ฤๅอุตสาหกรรม ฤากิจอาชีพอันเกี่ยวข้องอยู่นั้น ท่านว่า มันมีความผิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินกว่าสามปี และให้ปรับไม้เกินกว่าพันบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง