หน้า:พรบ แก้ไข กอ ๒๔๗๗ (๓).pdf/2

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
เล่ม ๕๑ หน้า ๘๘๗
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๔๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

โดยที่สภาผู้แทนราษฎรถวายคำปรึกษาว่า สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาชญาบางมาตรา

จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดั่งต่อไปนี้

มาตรา  พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาชญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉะบับที่ ๓)”

มาตรา  ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา  ให้เติมความต่อไปนี้เข้าเป็นวรรค ๒ ของมาตรา ๑๑๘ แห่งกฎหมายลักษณะอาญา

“ถ้าข้อความที่เอามาแจ้งตามที่กล่าวมาในวรรคต้นนั้นเกี่ยวกับการกระทำความผิดอาชญาใด ๆ ท่านว่า มันมีความผิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินพันบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง”