หน้า:พรบ แก้ไข กอ ๒๔๗๗ (๓).pdf/4

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
เล่ม ๕๑ หน้า ๘๘๙
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๔๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๑๖๐ วรรค ๑. . .“จำคุกตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปจนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่สองร้อยบาทขึ้นไปจนถึงพันบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง”

วรรค ๒. . .“จำคุกตั้งแต่สามปีขึ้นไปจนถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองร้อยบาทขึ้นไปจนถึงพันบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง”

วรรค ๓. . .“จำคุกตั้งแต่สิบปีขึ้นไปจนถึงตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองร้อยบาทขึ้นไปจนถึงสองพันบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง”

ประกาศมาณวันที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๗๗ เป็นปีที่ ๑๐ ในรัชชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
นายกรัฐมนตรี