หน้า:พรบ ให้ใช้ ปวิอ ๒๔๗๗.pdf/21

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
เล่ม ๕๒ หน้า ๖๑๘
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๔๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๑๘ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ปลัดอำเภอ และนายตำรวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยตำรวจตรีขึ้นไป ซึ่งความผิดอาญาได้เกิด อ้างหรือเชื่อว่าได้เกิด ภายในเขตต์อำนาจของเขา หรือผู้ต้องหามีที่อยู่หรือต้องจับภายในเขตต์อำนาจของเขา มีอำนาจทำการสอบสวนความผิดนั้นได้

ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติในมาตรา ๑๙, ๒๐ และ ๒๑ ความผิดอาญาได้เกิดในเขตต์อำนาจพนักงานสอบสวนคนใด โดยปกติให้เป็นหน้าที่พนักงานสอบสวนผู้นั้นที่เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวนความผิดนั้น ๆ เพื่อดำเนินคดี เว้นแต่เมื่อมีเหตุจำเป็นหรือเพื่อความสะดวก จึงให้พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ ๆ ผู้ต้องหามีที่อยู่หรือถูกจับเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการสอบสวน

ในเขตต์ท้องที่ใดมีพนักงานสอบสวนหลายนาย การดำเนินการสอบสวนให้อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนผู้เป็นหัวหน้าในท้องที่นั้นหรือผู้รักษาการแทน

มาตรา ๑๙ ในกรณีดั่งต่อไปนี้

(๑) เป็นการไม่แน่ว่าการกระทำผิดอาญาได้กระทำในท้องที่ใดในระหว่างหลายท้องที่