หน้า:พุทธชัยมงคล ๘ - ๒๕๐๔.pdf/31

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๒๗
  • นนฺโทปนนฺทภุชคํ วิพุธํ มหิทฺธึ
  • ปุตฺเตน เถรภุชเคน ทมาปยนฺโต
  • อิทฺธูปเทสวิธินา ชิตวา มุนินฺโท
  • ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ ฯ.

"นันโทปนันทนาคราชผู้มีฤทธิ์มาก พระพุทธเจ้าชนได้ด้วยวิธีที่ให้นาค คือ พระโมคคัลลานเถระผู้เป็นชิโนรส ไปแผลงฤทธิ์ทรมาน ด้วยเดชะความชนะของพระพุทธเจ้านั้น ขอชัยมงคลจงมีแด่ท่านเถิด"

เรื่องมีว่า นันโทปนันทนาคราชเป็นสัตว์ประกอบไปด้วยทิฏฐิและมีฤทธานุภาพมาก เพลาเช้าวันหนึ่ง พระพุทธเจ้าทรงเล็งเห็นอุปนิสัยของนันโทปนันทนาคราชซึ่งจะเสื่อมคลายจากความเห็นผิดและจะกลับมีจิตเลื่อมใสในพระรัตนตรัย พระองค์ก็พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์พุทธบริบารล้วนแต่พระอรหันต์ ๕๐๐ องค์เสด็จไปสู่เทวโลกโดยอากาศ นันโทปนัน