หน้า:ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก่อสร้างอนุสาวรีย์และพระพุทธรูป พ.ศ. 2520.pdf/4

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

เล่ม ๙๔ ตอนที่ ๗๕

๑๖ สิงหาคม ๒๕๒๐
๖๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

(๔) รูปลักษณะ ขนาด แบบรายการ แผนผัง และรายละเอียดอื่น ๆ ในการก่อสร้าง รวมทั้งคำจารึก

(๕) หน่วยงาน หรือบุคคล หรือนิติบุคคลที่รับผิดชอบในการดำเนินงานก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์หรือ อนุสาวรีย์บุคคลสำคัญ

การจำลองพระพุทธรูปสำคัญ ให้แนบเอกสารแจ้ง

(๑) ชื่อและประวัติความสำคัญของพระพุทธรูปที่ขอจำลอง

(๒) เหตุผลและวัตถุประสงค์ในการขอจำลองพระพุทธรูปสำคัญ

(๓) รูปลักษณะ ขนาด หรือแบบรายการของพระพุทธรูปที่จำลองแล้ว

(๔) จำนวนที่ขอจำลอง และชนิดของวัสดุที่ใช้จำลอง

(๕) รายละเอียดอื่น ๆ รวมทั้งชื่อหน่วยงาน บุคคล หรือนิติบุคคลที่รับผิดชอบตำเนินการจำลองพระพุทธรูป สำคัญ