หน้า:Paris Agreement Th.pdf/10

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ

๑๓. ให้มีการสนับสนุนระหว่างประเทศที่ต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นแก่ภาคีประเทศกําลังพัฒนาเพื่อการดําเนินงานของวรรค ๗ ๙ ๑๐ และ ๑๑ ของข้อนี้ ตามบทบัญญัติของข้อ ๙ ๑๐ และ ๑๑

๑๔. การทบทวนสถานการณ์และการดําเนินงานระดับโลกที่กําหนดในข้อ ๑๔ ต้อง ในบรรดาสิ่งทั้งหลาย (inter alia)

(เอ) ตระหนักถึงความพยายามด้านการปรับตัวของภาคีประเทศกําลังพัฒนา
(บี) ยกระดับการดําเนินงานด้านการปรับตัว โดยคํานึงถึงรายงานด้านการปรับตัว ตามที่กําหนดใน วรรค ๑๐ ของข้อนี้
(ซี) ทบทวนความเพียงพอและประสิทธิผลของการปรับตัวและการสนับสนุนที่ให้สําหรับการปรับตัว และ
(ดี) ทบทวนความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นทั้งหมดในการบรรลุเป้าหมายของโลกด้านการปรับตัวที่ตามที่ กําหนดในวรรค ๑ ของข้อนี้
ข้อ ๘

๑. ภาคีตระหนักถึงความสําคัญของการหลีกเลี่ยง บรรเทาและจัดการกับการสูญเสียและความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางลบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงสถานการณ์สภาพอากาศรุนแรงและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป และตระหนักถึงบทบาทของการพัฒนาที่ยั่งยืนในการลดความเสี่ยงของการสูญเสียและความเสียหาย

๒. กลไกระหว่างประเทศวอร์ซอสําหรับการสูญเสียและความเสียหายเกี่ยวข้องกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Warsaw International Mechanism for Loss and Damage associated with Climate Change Impacts) ต้องอยู่ภายใต้การกํากับดูแลและแนวทางของที่ประชุมรัฐ ภาคีซึ่งทําหน้าที่เป็นที่ประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีสและอาจได้รับการยกระดับและเสริมสร้างให้ดีขึ้นตามที่กําหนดโดยที่ประชุมรัฐภาคีซึ่งทําหน้าที่เป็นที่ประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส

๓. ภาคีควรยกระดับความเข้าใจ การดําเนินงาน และการสนับสนุน รวมถึงโดยผ่านกลไกระหว่างประเทศวอร์ซอสําหรับการสูญเสียและความเสียหาย ตามความเหมาะสม บนพื้นฐานของความร่วมมือและการ ส่งเสริมการดําเนินงาน โดยคํานึงถึงการสูญเสียและความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางลบจากการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๔. ในการนี้ สาขาความร่วมมือและการส่งเสริมการดําเนินงานเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ การดําเนินงาน และ การสนับสนุน อาจรวมถึง

(เอ) ระบบการเตือนภัยล่วงหน้า
(บี) การเตรียมพร้อมในภาวะฉุกเฉิน
(ซี) สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป
(ดี) สถานการณ์ที่อาจเกี่ยวข้องกับการสูญเสียและความเสียหายที่ไม่สามารถแก้ไขให้กลับสู่สภาพเดิม และที่เป็นการถาวร
คณะทำงานเจรจาสำหรับการประชุมภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ