หน้า:Paris Agreement Th.pdf/20

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ

พร้อมกันด้วย ภาคผนวกดังกล่าวนั้นต้องจํากัดอยู่ที่รายชื่อ แบบฟอร์ม และเรื่องอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการ อธิบายทางวิทยาศาสตร์ เทคนิค กระบวนการหรือการบริหารจัดการ

ข้อ ๒๔

บทบัญญัติต่าง ๆ ในข้อ ๑๔ ของอนุสัญญาเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทต้องนํามาใช้บังคับกับความตกลงนี้โดยอนุโลม

ข้อ ๒๕

๑. แต่ละภาคีจะมีหนึ่งคะแนนเสียง เว้นแต่ตามที่กําหนดไว้ในวรรค ๒ ของข้อนี้

๒. องค์การร่วมทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคต้องใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงของตน ในเรื่องที่อยู่ภายในขอบ อํานาจขององค์การ โดยมีจํานวนคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนของรัฐสมาชิกขององค์การที่เป็นภาคีความตกลงนี้ องค์การเช่นว่านั้นต้องไม่ใช้สิทธิการลงคะแนนเสียงของตน หากรัฐสมาชิกใด ๆ ขององค์การได้ใช้สิทธิการ ลงคะแนนเสียง และในทางกลับกัน

ข้อ ๒๖

ให้เลขาธิการสหประชาชาติเป็นผู้เก็บรักษาความตกลงนี้

ข้อ ๒๗

การตั้งข้อสงวนต่าง ๆ ต่อความตกลงนี้จะกระทํามิได้

ข้อ ๒๘

๑. ในเวลาใด ๆ หลังจากครบสามปีนับจากวันที่ความตกลงนี้มีผลใช้บังคับกับภาคีใด ภาคีนั้นอาจถอนตัวจากความตกลงนี้ได้ โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้เก็บรักษา

๒. การถอนตัวเช่นว่านั้นจะมีผลหลังพ้นหนึ่งปีนับจากวันที่ผู้เก็บรักษาได้รับการแจ้งการถอนตัว หรือในวันหลังจากนั้นตามที่อาจจะระบุไว้ในการแจ้งการถอนตัว

๓. ภาคีใดที่ได้ถอนตัวจากอนุสัญญาจะถือว่าได้ถอนตัวจากความตกลงนี้ด้วย

ข้อ ๒๙

ต้นฉบับของความตกลงนี้ ซึ่งตัวบทเป็นภาษาอาหรับ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษารัสเซีย และภาษาสเปน มีความถูกต้องเท่าเทียมกัน จะมอบไว้กับเลขาธิการสหประชาชาติ

คณะทำงานเจรจาสำหรับการประชุมภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ