หน้า:Paris Agreement Th.pdf/5

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ

๖. ภาคีประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและประเทศกําลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กอาจจัดทําและแจ้งยุทธศาสตร์ แผน และการดําเนินงานสําหรับการพัฒนาที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ ที่สะท้อนสถานการณ์พิเศษของตน

๗. ประโยชน์ร่วมด้านการลดก๊าซเรือนกระจกที่เป็นผลจากการดําเนินงานด้านการปรับตัว และ/หรือ แผนสร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจ สามารถนําไปเป็นส่วนหนึ่งของผลการดําเนินการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้ข้อนี้

๘. ในการแจ้งการมีส่วนร่วมที่ประเทศกําหนด ทุกภาคีต้องให้ข้อมูลที่จําเป็นเพื่อความชัดเจน ความโปร่งใสและความเข้าใจ ตามข้อตัดสินใจที่ 1/CP.21 และข้อตัดสินใจใดที่เกี่ยวข้องของที่ประชุมรัฐภาคีซึ่งทําหน้าที่ เป็นที่ประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส

๙. แต่ละภาคีต้องแจ้งการมีส่วนร่วมที่ประเทศกําหนด ทุกห้าปี ตามข้อตัดสินใจที่ 1/CP.21 และข้อตัดสินใจใดของที่ประชุมรัฐภาคีซึ่งทําหน้าที่เป็นที่ประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส และแต่ละภาคีต้องได้รับการแจ้งผลการทบทวนสถานการณ์และการดําเนินงานระดับโลก ตามที่กําหนดในข้อ ๑๔

๑๐. ที่ประชุมรัฐภาคีซึ่งทําหน้าที่เป็นที่ประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส ต้องพิจารณากรอบระยะเวลาร่วม (common time frames) สําหรับการมีส่วนร่วมที่ประเทศกําหนด ในการประชุมสมัยที่ ๑

๑๑. ในเวลาใด ๆ ภาคีอาจปรับการมีส่วนร่วมที่ประเทศกําหนดที่มีอยู่ของตน เพื่อยกระดับความมุ่งมั่นของตนตามแนวทางที่รับรองโดยที่ประชุมรัฐภาคีซึ่งทําหน้าที่เป็นที่ประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส

๑๒. การมีส่วนร่วมที่ประเทศกําหนดซึ่งแจ้งโดยภาคีต้องได้รับการบันทึกไว้ในระบบทะเบียนสาธารณะ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสํานักเลขาธิการ

๑๓. ภาคีต้องจัดทําบัญชี (account) การมีส่วนร่วมที่ประเทศกําหนดของตน ในการจัดทําบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยมนุษย์และการกําจัดก๊าซเรือนกระจกตามการมีส่วนร่วมที่ประเทศกําหนดนั้น ภาคีต้องส่งเสริมความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม ความโปร่งใส ความถูกต้อง ความครบถ้วน การเปรียบเทียบกันได้ และความสอดคล้อง และต้องมั่นใจว่ามีการหลีกเลี่ยงการนับ ตามแนวทางที่รับรองโดยที่ประชุมรัฐภาคีซึ่งทําหน้าที่เป็นที่ประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส

๑๔. ในบริบทของการมีส่วนร่วมที่ประเทศกําหนด เมื่อตระหนักถึงและดําเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยมนุษย์และการกําจัดก๊าซเรือนกระจก ภาคีควรคํานึงถึงวิธีการและแนวทางที่มีอยู่ภายใต้อนุสัญญา ตามบทบัญญัติวรรค ๑๓ ของข้อนี้ ตามความเหมาะสม

๑๕. ในการปฏิบัติตามความตกลงนี้ ภาคีต้องคํานึงถึงข้อกังวลของภาคีที่เศรษฐกิจได้รับผลกระทบสูงสุด จากผลกระทบของมาตรการการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (response measures) โดยเฉพาะอย่างยิ่งของภาคีประเทศกําลังพัฒนา

๑๖. ภาคี รวมถึงองค์การร่วมทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและรัฐที่เป็นสมาชิก ที่ได้บรรลุความตกลงที่จะดําเนินการร่วมกันตามวรรค ๒ ของข้อนี้ ต้องแจ้งให้สํานักเลขาธิการทราบถึงเงื่อนไขของความตกลงดังกล่าว รวมถึงระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ได้จัดสรรให้แต่ละภาคีในช่วงระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง เมื่อภาคีนั้นได้แจ้งการมีส่วนร่วมที่ประเทศกําหนดของตน สํานักเลขาธิการต้องแจ้งภาคีอนุสัญญาและรัฐที่ลงนามในอนุสัญญาทราบถึงเงื่อนไขความตกลงนั้นด้วย

คณะทำงานเจรจาสำหรับการประชุมภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ